His­to­rias de ca­ma­rei­ras

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LI­BROS • EN GA­LE­GO -

«Cal­que­ra que pa­sa ten un ros­tro e un­ha his­to­ria», es­cri­biu Ce­sa­re Pa­ve­se. Po­los ba­res pa­sa­mos bas­tan­te, e alí es­tán os ca­ma­rei­ros ob­ser­ván­do­nos con so­rri­so de en­to­mó­lo­go. Te­ñen un ros­tro e un­ha his­to­ria, pe­ro a poética do lu­gar in­sis­te en pro­pi­ciar a na­rra­ti­va de quen afun­de o có­ba­do na ba­rra, que so­mos nós, en oca­sións ata un pa­ro­xis­mo in­su­fri­ble. Non é es­te o ca­so de Ma­nual bá­si­co de hos­ta­la­ría, ter­cei­ra no­ve­la de Pa­tri­cia A. Ja­nei­ro tras pu­bli­car, en 2009, A pers­pec­ti­va den­de a por­ta. Aquí son as ca­ma­rei­ras do teu bar de sem­pre as que pro­ta­go­ni­zan a vi­da, in­mer­sas nun­ha tra­ma li­xei­ra pe­ro atraen­te, con cer­to pro­pó­si­to de far­sa, po­la que cir­cu­lan uns can­tos per­so­na­xes re­co­ñe­ci­bles de­sa Com­pos­te­la ca­paz de pro­du­cir tres al­cal­des nun ano.

O que co­me­za cun­ha rei­vin­di­ca­ción la­bo­ral aca­ba cun mor­to, le­van­do a na­rra­ción aos te­rri­to­rios dun­ha cu­rio­sa in­tri­ga que se des­pa­cha con ha­be­len­cia. Pe­ro máis alá dese sin­xe­lo ar­gu­men­to que ma­no­bra con re­fe­ren­tes reais (é im­po­si­ble non po- ñer­lle ca­ra a al­gúns per­so­na­xes que ha­bi­ta­ron o con­sis­to­rio san­tia­gués), o pou­so que dei­xa a no­ve­la su­li­ña a ca­pa­ci­da­de da au­to­ra pa­ra fi­xar un­ha es­me­ra­da ins­tan­tá­nea da vi­da co­tiá dun­ha tra­ba­lla­do­ra.

Aín­da que se fic­cio­nan sen fa­cer san­gue al­gun­has cloa­cas da po­lí­ti­ca lo­cal re­cen­te, e aí hai ma­te­rial abon­do in­fla­ma­ble, o me­llor é esa sen­sa­ción de au­ten­ti­ci­da­de que se lle con­ce­de ás pro­ta­go­nis­tas. As ca­ma­rei­ras, co seu ros­tro e a súa his­to­ria. Pa­san­do po­la vi­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.