Mu­ller e mú­si­ca en Ga­li­cia

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA - MJ GAR­CÍA

A fun­da­ción fe­rro­lá or­ga­ni­za un­ha xor­na­da de­di­ca­da á mu­ller na mú­si­ca en Ga­li­cia, que in­clúe a inau­gu­ra­ción da mos­tra Mú­si­cas Ga­le­gas Ilus­tra­das; un­ha me­sa re­don­da con Patty Cas­tro, Ses, Cecilia Car­ba­lli­do e Lau­ra Romero; e un con­cer­to de MJ Pérez, que pre­sen­ta en di­rec­to o seu no­vo dis­co Ca­san­dra.

FE­RROL. FUNDAÇOM ARTÁBRIA. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.