Uxío can­ta­do por Uxía

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Máis ce­do que tar­de ti­ña que acon­te­cer. Era un­ha con­fluen­cia anun­cia­da, un máis que opor­tuno en­con­tro que por fin to­ma for­ma en Uxía-o, a par­ti­cu­lar ho­me­na­xe en for­ma­to de dis­co da can­tan­te de Mos, que en com­pa­ñía de Sér­gio Tan­nus, vis­te de mú­si­ca ao poe­ta do Cou­rel con 16 can­cións que ecoan a mui­ñei­ra e os ala­lás.

Sos­tén Uxía que «a poe­sía de No­vo­ney­ra ten un rit­mo in­terno e un­ha mu­si­ca­li­da­de que a fai moi ade­cua­da pa­ra ser can­ta­da». A pre­sen­ta­ción do dis­co no Gaiás coin­ci­de coa pre­sen­za na Ci­da­de da Cul­tu­ra da ex­po­si­ción Flor No­vo­ney­ra, de An­tón La­ma­za­res.

SAN­TIA­GO.

GAIÁS.

DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.