Pre­sen­zas so­bre­na­tu­rais

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . EN GALEGO -

A na­tu­re­za, en oca­sións, desata os no­sos me­dos máis pro­fun­dos. Mes­mo pro­vo­ca es­tra­ños te­rro­res sen que me­die a in­ter­ven­ción de gran­des fe­nó­me­nos at­mos­fé­ri­cos. Ca­mi­ña­mos po­lo mon­te, un­ha bri­sa ines­pe­ra­da aba­nea a cor­pu­len­cia dun­ha ár­bo­re, e sen­ti­mos me­do. Un­ha pre­sen­za in­tuí­da es­per­ta en nós esa in­que­dan­za. Fa­la­mos do ho­rror cós­mi­co: so­mos un­ha es­pe­cie bas­tan­te máis in­sig­ni­fi­can­te do que ima­xi­na­mos e qui­zais es­tea­mos en mans de for­zas que non en­ten­de­mos. Acon­te­ce que o uni­ver­so nos ob­ser­va co­ma un ac­ci­den­te e que nin­guén cho­ra­rá a no­sa ex­tin­ción. Lo­ve­craft, se­ñor dos Mi­tos de Ct­hul­hu, ar­mou un­ha obra en­tei­ra a par­tir dese pen­sa­men­to.

O mes­tre do fan­tás­ti­co con­si­de­ra­ba Os sal­guei­ros, na­rra­ción de Al­ger­non Black­wood (1869-1951), «o me­llor re­la­to so­bre­na­tu­ral xa­mais es­cri­to». Un sécu­lo máis tar­de da súa pu­bli­ca­ción —apa­re­ceu en 1907 na co­lec­ción The Lis­te­ner and Ot­her Sto­ries—, se­gue a fas­ci­nar po­lo es­ce­na­rio desacou­gan­te que des­cri­be, e po­si­ble­men­te ha­xa pou­cas pe­zas que con­den­sen con tan­ta as­tu­cia un­ha co­lec­ción se­me­llan­te de pá­ni­cos. Fa­lan­do das ár­bo­res que dan tí­tu­lo ao re­la­to, o na­rra­dor enun­cia nas pri­mei­ras páxinas: «Un­ha sor­te de esen­cia ema­na­ba de­les, che­gan­do mes­mo a ase­diar o co­ra­zón. Un sen­ti­men­to de re­ve­ren­cia, xao­ra, mais un­ha re­ve­ren­cia ver­ni­za­da dun te­rror va­go». Así se nos re­ve­la o me­do ao des­co­ñe­ci­do. Con dous rá­pi­dos tra­zos. E da­que­la é di­fí­cil non sen­tir un arre­gui­zo na pel e pen­sar que Lo­ve­craft sa­bía ben o que di­cía.

OS SAL­GUEI­ROS AU­TOR

AL­GER­NON BLACK­WOOD

TRADUCIÓN

ALE­JAN­DRO TO­BAR

EDI­TO­RIAL

HUGIN E MUNIN 80 PÁXINAS 11,50 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.