«Re­du­ci­mos a 50.000 as cha­ma­das ma­li­cio­sas»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - ENTREVISTA -

Ade­mais das co­ñe­ci­das co­mo cha­ma­das pro­du­ti­vas, que son as que in­for­man de si­tua­ción de emer­xen­cia, o 112 re­ci­be ta­mén cha­ma­das non pro­du­ti­vas.

—¿Que son as cha­ma­das non pro­du­ti­vas?

—Son cha­ma­das de per­soas que non usan o 112 co­rrec­ta­men­te. Po­de ser que non o fa­gan con áni­mo de fa­cer dano, co­mo per­soas que usan o ser­vi­zo pa­ra por exem­plo so­li­ci­tar un­ha in­for­ma­ción ou per­soas que se sen­ten soas. Lo­go ta­mén es­tán as cha­ma­das ocas, que se fan pe­ro que non te­ñen au­dio de­trás. Fi­nal­men­te, den­tro das non pro­du­ti­vas es­tán as ma­li­cio­sas, que te­ñen co­mo fin a mo­bi­li­za­ción de me­dios de emer­xen­cia sen que exis­ta un­ha emer­xen­cia real. Hai tres ti­pos: as fal­sas alar­mas, as de me­no­res que fan un­ha fal­ca­trua­da e os re­in­ci­den­tes. No ano 2007 ti­ña­mos máis de me­dio mi­llón de cha­ma­das ma­li­cio­sas ao ano pe­ro te­mos un pro­to­co­lo pa­ra aten­ción des­tas si­tua­cións. Xa no ano pa­sa­do ti­ve­mos 59.000 e no pri­mei­ro se­mes­tre do 2017 es­ta­ba­mos en 29.000.

— ¿Co­mo fun­cio­na ese pro­to­co­lo?

—A par­tir dun­ha cer­ta reite­ra­ción dun nú­me­ro nun pe­río­do de­ter­mi­na­do pa­sa a con­si­de­rar­se ma­li­cio­so. Can­do a cen­tra­li­ña re­co­ñe­ce un nú­me­ro de te­lé­fono ou un IMEI co­mo ma­li­cio­so, ese cha­man­te vai es­coi­tar un­ha lo­cu­ción que lle di que ese te­lé­fono se de­tec­tou co­mo cha­man­te ma­li­cio­so e íns­ta­se­lle a que se a súa cha­ma­da non ten que ver cun­ha emer­xen­cia, col­gue. Se non col­ga re­pí­te­se a lo­cu­ción. Se aín­da así se man­tén acá­ba­se aten­den­do. Se o cha­man­te dei­xa de fa­cer esas cha­ma­das ma­li­cio­sas du­ran­te un tem­po pa­sa ou­tra vez a ser un cha­man­te nor­mal e xa non en­tra a lo­cu­ción.

—¿De­sis­ten?

— En xe­ral si, pe­ro ás ve­ces non. Ade­mais, no 2015 mo­di­fi­ca­mos a Lei de Emer­xen­cias e ma­te­ria san­cio­na­do­ra. Cam­bia­mos o ar­ti­go 51 e den­de en­tón con­si­dé­ra­se co­mo in­frac­ción gra­ve rea­li­zar cha­ma­das co­mu­ni­can­do avi­sos fal­sos de emer­xen­cia con mo­bi­li­za­ción de me­dios. Po­de ha­ber in­clu­so san­cións de en­tre 1.000 a 15.000 eu­ros, que non te­ñen in­ten­ción re­ca­da­to­ria, se­nón disuasoria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.