Dis­pa­ros

La Voz de Galicia (Deza) - - Opinión - IN­MA LÓ­PEZ SIL­VA

Te­ría do­ce anos a pri­mei­ra vez que dis­pa­rei un­ha ar­ma. Non lle vin de­ma­sia­do sen­ti­do, pe­ro alí es­ta­ba a es­co­pe­ta de ca­za, os car­tu­chos e al­guén dis­pos­to a apren­der­me. Non sen­tín na­da especial. Nin me­do, nin sen­sa­ción de po­der, nin ner­vios. Xu­ra­ría que mes­mo me pa­re­ceu nor­mal. Só co­llín a es­co­pe­ta, apun­tei a un sa­co, dis­pa­rei, le­vei un­ha la­ba­za­da coa cu­la­ta e tan con­ten­ta. Non sen­tín tam­pou­co a ne­ce­si­da­de de vol­ver fa­ce­lo.

E aín­da así, can­do odio, re­vi­vo aquel mo­men­to. De sú­pe­to vól­ve­me o frío me­tá­li­co nas mans, re­sóa­me o dis­pa­ro, e lem­bro aqui­lo do que fun ca­paz. Se­ría fá­cil odiar e dis­pa­rar, co­mo ese fas­cis­ta que con­si­de­ra­ba que «sal­va­ría a Es­pa­ña» ma­tan­do o pre­si­den­te. Non hai que es­tar to­lo pa­ra fa­ce­lo. Hai xen­te así. Se­ría fá­cil, in­clu­so, dis­pa­rar pri­mei­ro e sen­tir po­der des­pois, co­ma os te­rro­ris­tas da sa­la Ba­ta­clan que rían men­tres ba­lei­ra­ban os Ka­lash­ni­kov so­bre cen­tos de per­soas.

E se­ría fá­cil dis­pa­rar e des­pois sen­tir­se cul­pá­bel, co­ma ese que es­ta se­ma­na ma­tou a do­ce per­soas en Ca­li­for­nia nun con­cer­to, ou co­ma os que ma­tan mu­lle­res.

Así fai un­ha chea de xen­te. To­dos ac­ce­den a un­ha ar­ma dun­ha for­ma que po­de ser máis ou me­nos so­fis­ti­ca­da, pe­ro fá­cil: co­ma min, co­lles a es­co­pe­ta, dis­pa­ras e ao me­llor nin se­que­ra sen­tes na­da.

Co­mo é un­ha in­xe­nui­da­de, non vou es­cri­bir aquí que de­be­ran prohi­bir as ar­mas, que nin se­que­ra vén a na­da ca­zar por de­por­te e in­zar un país de es­co­pe­tas.

Pe­ro se­gu­ro que se en­che a cai­xa de co­rreo ao di­rec­tor con quei­xas de ca­za­do­res por­que non me gus­ta que an­den por aí dis­pa­ran­do a ani­mais can­do es­te ar­ti­go fa­la de dis­pa­rar ás per­soas.

E da es­tu­pi­dez hu­ma­na que cre que ma­tan­do se fai xus­ti­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.