Res­pos­tas de ho­xe pa­ra un­ha AP-9 ac­ce­si­ble

La Voz de Galicia (Deza) - - Opinión -

ui­xo a casualidade que du­ran­te un­ha re­cen­te via­xe fa­mi­liar por Es­pa­ña o meu fi­llo maior, de 11 anos, pre­gun­ta­se por que é po­si­ble cru­zar a Pe­nín­su­la por au­to­vía sen pa­gar, ao con­tra­rio que can­do imos da Co­ru­ña a San­tia­go pa­ra vi­si­tar os cur­máns. É cer­to que a xeo­gra­fía e a oro­gra­fía ga­le­gas di­fi­cul­tan a exe­cu­ción das in­fraes­tru­tu­ras, cu­xo deseño pou­co ou na­da ten que ver co das que per­co­rre­mos nou­tras au­to­no­mías. Pe­ro é ta­mén ver­da­de que, en cues­tión de es­tra­das e fe­rro­ca­rril, a pe­cu­lia­ri­da­de de Ga­li­cia se ten tor­na­do en au­tén­ti­ca pe­na­li­da­de. A de­sigual­da­de da re­de es­ta­tal de au­to­es­tra­das e au­to­vías é ob­via aos ollos de cal­que­ra ob­ser­va­dor, mes­mo pa­ra un neno. E esa reali­da­de in­cues­tio­na­ble fai­se la­ce­ran­te can­do con­flúen acon­te­ce­men­tos opos­tos: o anun­cio da li­be­ra­ción da pea­xe de au­to­es­tra­das co­mo a AP-1 e un­ha no­va suba das ta­ri­fas da AP-9. Máis aín­da can­do sa­be­mos que en 2019 vi­rá ou­tra, que se re­pe­ti­rá en 2020 e en 2021... por­que o que vi­mos de asu­mir é só o pri­mei­ro dos vin­te in­cre­men­tos com­pro­me­ti­dos e que de­be­rán en­ga­dir­se aos que, no seu ca­so, pro­pi­cie o IPC. As ra­zóns des­te du­ro pa­no­ra­ma son pú­bli­cas e es­tán plas­ma­das no Bo­le­tín Ofi­cial do Es­ta­do: nun mo­men­to en que a cri­se min­gua­ra dras­ti­ca­men­te a ca­pa­ci­da­de de in­ves­ti­men­to pú­bli­co, o Go­berno pre­si­di­do por Za­pa­te­ro acor­dou coa con­ce­sio­na­ria da au­to­es­tra­da que es­ta asu­mi­ría o cus­to das obras de am­plia­ción e, pos­te­rior­men­te, re­cu­pe­ra­ría os car­tos —con avul­ta­dos in­tere­ses— con subas acu­mu­la­ti­vas das pea­xes. Hai, en efec­to, ra­zóns e res­pon­sa­bi­li­da­des de­trás dun agra­vio que pro­vo­ca a crecente e xus­ti­fi­ca­da in­dig­na­ción dos ga­le­gos. Mais o de­ber dos que ho­xe te­mos res­pon­sa­bi­li­da­des pú­bli­cas é bus­car res­pos­tas pa­ra o pre­sen­te e o fu­tu­ro. Así o en­ten­de a Xun­ta de Ga­li­cia, que des­de o ano 2009 de­fen­de a trans­fe­ren­cia da au­to­es­tra­da á co­mu­ni­da­de co­mo un­ha ga­ran­tía de me­llor ser­vi­zo, des­de un­ha pos­tu­ra de ele­va­da exi­xen­cia an­te o Go­berno de Es­pa­ña. De­be­mos ac­tuar, si, pe­ro con res­pon­sa­bi­li­da­de e ho­nes­ti­da­de. Por­que só o des­em­bol­so de moi­tos cen­tos —mes­mo mi­les— de mi­llóns de eu­ros a fa­vor da em­pre­sa pri­va­da que é a con­ce­sio­na­ria con­se­gui­ría a li­be­ra­li­za­ción da pea­xe da AP-9. Ese di­ñei­ro sai­ría dos or­za­men­tos pú­bli­cos, per­de­ria­mos os ci­da­dáns e se­gui­ría ga­ñan­do Au­da­sa. Pe­ro en­tre a qui­me­ra dun res­ca­te e asu­mir que a au­to­es­tra­da que ver­te­bra o te­rri­to­rio no que vi­ve o 60 % da po­boa­ción ga­le­ga se­xa inac­ce­si­ble pa­ra par­te da po­boa­ción exis­te un am­plo te­rreo por ex­plo­rar. De­be­mos fa­ce­lo ba­seán­do­nos na ex­pe­rien­cia que fun­cio­na nou­tras co­mu­ni­da­des au­tó­no­mas, con fór­mu­las co­mo bo­ni­fi­ca­cións nas ho­ras va­lle e ou­tras que fa­gan máis asu­mi­ble o cus­to aos mi­llei­ros os ci­da­dáns que pre­ci­san em­pre­gar a dia­rio a AP-9 pa­ra des­pra­zar­se aos seus cen­tros de tra­ba­llo, e que non con­tan con al­ter­na­ti­vas ra­zoa­bles li­bres de pea­xe. Tras ca­se un­ha dé­ca­da de de­fen­sa enér­xi­ca dos in­tere­ses dos ga­le­gos an­te a au­to­es­tra­da, sa­be­mos que, aín­da que é difícil, hai mar­xe de ma­no­bra pa­ra co­rri­xir o rum­bo. Ne­go­cian­do co Go­berno Ra­joy lo­gra­mos li­be­rar a Ga­li­cia da obri­ga de pa­gar 400 mi­llóns de eu­ros ata a fin da con­ce­sión po­la bo­ni­fi­ca­ción das pea­xes de Ran­de e A Bar­ca­la da AP-9, que aboa­ba­mos pe­se a ser un­ha au­to­es­tra­da es­ta­tal.

E de­be­mos se­guir avan­zan­do. O Mi­nis­te­rio de Fo­men­to de­be mos­trar a sen­si­bi­li­da­de ne­ce­sa­ria pa­ra im­pul­sar me­di­das que po­ñan freo á ten­sión crecente en­tre Ga­li­cia e a AP9. E, se non, trans­fe­rir­nos a súa ti­tu­la­ri­da­de e dei­xar­nos tra­ba­llar por un­ha AP-9 ac­ce­si­ble pa­ra os ga­le­gos.

En Es­pa­ña, to­das las ca­rre­te­ras son de do­mi­nio pú­bli­co, tan­to las au­to­vías co­mo las au­to­pis­tas de pea­je. La úni­ca di­fe­ren­cia es­tri­ba en el ori­gen de su fi­nan­cia­ción; mien­tras que las pri­me­ras se pa­gan con car­go a los im­pues­tos, las se­gun­das son fi­nan­cia­das por los pea­jes que pa­gan los usua­rios que las dis­fru­tan a tra­vés de un con­tra­to de con­ce­sión, lo que per­mi­te a la Ad­mi­nis­tra­ción aco­me­ter la rea­li­za­ción an­ti­ci­pa­da de in­fra­es­truc­tu­ras que de otra for­ma, y an­te la in­su­fi­cien­cia de dis­po­ni­bi­li­dad pre­su­pues­ta­ria, no po­dría eje­cu­tar. En las con­ce­sio­nes de au­to­pis­tas de pea­je, la con­ce­sio­na­ria cons­tru­ye y man­tie­ne, a su car­go, la in­fraes­truc­tu­ra du­ran­te el pla­zo de con­ce­sión, y re­cu­pe­ra la in­ver­sión me­dian­te el co­bro del pea­je a los usua­rios. La ley pre­vé que la Ad­mi­nis­tra­ción pue­da in­cre­men­tar la in­ver­sión ini­cial pa­ra ga­ran­ti­zar un de­ter­mi­na­do ni­vel de ser­vi­cio. En es­tos ca­sos, la re­cu­pe­ra­ción por la con­ce­sio­na­ria de las nue­vas in­ver­sio­nes se rea­li­za­rá me­dian­te in­gre­sos adi­cio­na­les que po­drán pro­ve­nir de un in­cre­men­to del pla­zo de la con­ce­sión, de una subida de ta­ri­fas, o de una com­bi­na­ción de am­bas al­ter­na­ti­vas. La con­ce­sión de la AP-9 la otor­gó el Es­ta­do en agos­to de 1973 y con­clui­rá en agos­to de 2048 tras la pró­rro­ga de pla­zo dis­pues­ta pa­ra com­pen­sar la am­plia­ción de la au­to­pis­ta en el tra­mo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.