O país de­rra­ma­do

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO -

Vi­vi­mos nun­ha com­ple­ta des­or­de e non con­se­gui­mos ama­ñar o caos. Esa é a sen­sa­ción que te­mos a miú­do can­do ob­ser­va­mos a pai­sa­xe ga­le­ga. Un­ha mes­tu­ra de nos­tal­xia e per­ple­xi­da­de an­te un es­pe­llo que nos de­vol­ve un­ha ima­xe per­tur­ba­do­ra de nós mes­mos. Le­va­mos tan­to tem­po arrui­nan­do o te­rri­to­rio que fi­xe­mos do es­tra­go e o des­lei­xo esa mar­ca de iden­ti­da­de que non apa­re­ce nas postais tu­rís­ti­cas. Es­tá Ga­li­cia xus­to ao bor­do do co­lap­so? Qui­zais de­be­ria­mos res­pon­der á pre­gun­ta, co­mo apun­ta Xosé Cons­ten­la, su­peran­do a idea de que a xeo­gra­fía é a ir­má po­bre das cien­cias so­ciais, e po­ñen­do en evi­den­cia esa vi­sión omi­no­sa do te­rri­to­rio que nos re­du­ce a un es­ce­na­rio á mar­xe de dia­léc­ti­cas po­lí­ti­cas e eco­nó­mi­cas, en­ten­di­do ape­nas co­ma un­ha gran fes­ta gas­tro­nó­mi­ca. Só así po­de­re­mos en­ten­der que esa gra­ve con­vul­sión do no­so es­pa­zo xeo­grá­fi­co, di­fi­cil­men­te dis­cu­ti­ble a es­tas al­tu­ras, ten que ver coa res­pos­ta im­pro­vi­sa­da que lle es­ta­mos dan­do aos pro­ce­sos eco­nó­mi­cos que re­sul­tan da ba­ta­lla mer­can­ti­lis­ta. Hai tem­po que boa par­te do no­so es­pa­zo ru­ral vi­ve nun­ha si­tua­ción agó­ni­ca, e que moi­tos pla­nea­men­tos ur­ba­nís­ti­cos op­ta­ron por so­lu­cións ca­la­mi­to­sas, afas­ta­dos dun­ha mí­ni­ma ra­cio­na­li­da­de. Hai lu­gar pa­ra a es­pe­ran­za an­te es­te pa­no­ra­ma? Cons­truír­mos un­ha olla­da in­te­gra­do­ra, su­xi­re Cons­ten­la, que abor­de a com­ple­xi­da­de do país si­tuan­do o es­pa­zo fí­si­co no chan­zo máis al­to da axen­da po­lí­ti­ca. Por­que é cer­to que me­dia Ga­li­cia xa ten tra­za de wés­tern cre­pus­cu­lar.

XOSÉ CONS­TEN­LA VE­GA

O CO­LAP­SO TE­RRI­TO­RIAL EN GA­LI­ZA AU­TOR

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.