Cam­bio cli­má­ti­co

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

O que­ce­men­to glo­bal do pla­ne­ta pro­vó­cano as con­cen­tra­cións de ga­ses de efec­to in­ver­na­doi­ro e ou­tras ac­ti­vi­da­des hu­ma­nas. A pre­vi­sión ac­tual é que nes­te sécu­lo, men­tres ti vi­vas, a tem­pe­ra­tu­ra do pla­ne­ta su­birá en­tre 0,3 ou 1,7 graos e 2,6 a 4,8, se­gun­do os cien­tí­fi­cos do Pa­nel In­ter­na­cio­nal de ex­per­tos so­bre Cam­bio Cli­má­ti­co (https:// www.ipcc.ch/). Is­to pro­vo­ca­rá des­xeos, subida do ni­vel do mar, fe­nó­me­nos me­teo­ro­ló­xi­cos ex­tre­mos (on­das de ca­lor, se­cas, choi­vas to­rren­ciais), al­te­ra­cións nos ci­clos na­tu­rais...

Tor­na­do

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.