«Te­re­mos que com­prar mi­llo ou ven­der va­cas»

La Voz de Galicia (España) - - Galicia - R. C., M. S.

Los ata­ques de ja­ba­líes po­nen en pe­li­gro la co­se­cha de maíz y, con ella, la ali­men­ta­ción de las va­cas que sirven de sus­ten­to pa­ra mu­chas fa­mi­lias ga­lle­gas. Es el ca­so de la ga­na­de­ría Lou­zao, si­tua­da en el mu­ni­ci­pio ou­ren­sano de Si­lle­da. «Aquí en­tran to­dos os días e é un desas­tre», cuen­ta Ma­xi­mino, uno de los res­pon­sa­bles de la ex­plo­ta­ción. «De mo­men­to per­de­mos me­dio fe­rra­do, pe­ro den­de ho­xe ata o día oi­to, que co­me­za a tem­pa­da de ca­za, se­rá me­dia fin­ca. Ade­máis ata­can ago­ra que o mi­llo es­tá moi bo e sem­pre á me­llor par­te da fin­ca. Son lis­tos». Los da­ños se tra­du­cen en unos 200.000 ki­lo­gra­mos de ce­real arra­sa­dos. «Te­re­mos que com­pra­lo, a sa­ber a que pre­cio, ou ven­der va­cas», la­men­ta. Tam­bién se mues­tra preo­cu­pa­do por el des­cen­so de la su­per­fi­cie sem­bra­da, una me­di­da que mu­chos tra­ba­ja­do­res agra­rios se han vis­to obli­ga­dos a to­mar por los per­jui­cios eco­nó­mi­cos que les cau­sa la es­pe­cie sal­va­je. «Se os ata­ques con­ti­núan ca­da vez se tra­ba­lla­rán me­nos te­rras. Se as fin­cas se dei­xan a mon­te, ha­be­rá máis ma­le­za e, por tan­to, máis in­cen­dios», sen­ten­cia. De he­cho, uno de los pro­ble­mas que de­nun­cia es la fal­ta de lim­pie­za en los bos­ques que ro­dean los cul­ti­vos, que es, pre­ci­sa­men­te, don­de se ocul­tan los ja­ba­líes. «Tam­pou­co ve­xo co­rrec­to me­ter lo­bos pa­ra que os xa­ba­rís cam­bien de zo­na, che­ga con que es­tean con­tro­la­dos». Cri­ti­ca la nor­ma­ti­va de ca­za por­que con­si­de­ra que so­bre­pro­te­ge a la es­pe­cie y pi­de a los po­lí­ti­cos que «to­men me­di­das pa­ra axu­dar aos agri­cul­to­res e gan­dei­ros. Aos pou­cos que que­da­mos».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.