VODAS DE DIAMANTE, OU­RO E PRATA SACERDOTAIS

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Dumio -

O Se­mi­na­rio San­ta Ca­ta­ri­na de Mon­do­ñe­do vai aco­ller o vin­dei­ro día dez de maio, fes­ta de San Xoán de Ávi­la, pa­trono do Cle­ro Se­cu­lar, a ce­le­bra­ción das Vodas sacerdotais de Diamante, de Ou­ro e de Prata con di­ver­sas ac­tos. Son tres os sa­cer­do­tes que fo­ron or­de­na­dos en 1957 e que, po­lo tan­to, ce­le­bran as súas Vodas de Diamante: Jo­sé Cou­ce Rey, ads­cri­to á pa­rro­quia de San Xosé Obrei­ro de Na­rón; Je­sús Do­mín­guez Gui­zán, Pá­rro­co de San Pe­dro de Be­gon­te, San Sal­va­dor de Da­mil, San­tia­go de Fel­mil, San­tia­go de Illán, San­ta Ma­ría de Tro­bo e San Xoán de Val­do­mar, e An­to­nio Pé­rez Vé­rez, xu­bi­la­do. Po­la súa ban­da, es­tán de Vodas de Ou­ro (or­de­na­dos en 1967): An­gel Al­va­rez Gar­cía, xu­bi­la­do; Xosé Ma­nuel Car­ba­llo Fe­rrei­ro, pá­rro­co de San Xoán de Cas­tro de Rei, San Xoán de Azú­ma­ra, o Sal­va­dor de Bal­mon­te, San Martiño de Go­berno, San­ta Ma­ri­ña de Ra­mil e San Pe­dro de San­ta Lo­caia; Ra­món Ote­ro Cou­so, Cóen­go da S.I. Ca­te­dral Ba­sí­li­ca de Mon­do­ñe­do, ecó­no­mo Dio­ce­sano e pá­rro­co de San Xiao de Fe­rrol; Ra­mi­ro Pé­rez Fer­nán­dez, Pá­rro­co de San­tia­go de Goi­riz e San­ta Ola­lla de Ro­mán, e Cán­di­do San­to­mé Cas­tro, pá­rro­co de San­ta Ma­ri­ña de Ca­brei­ros e San­ta Ma­ría de Xer­ma­de. Os que ce­le­bran as súa Vodas de Prata (or­de­na­dos no ano 1992) son: Juan Ma­nuel Ba­soa Ro­drí­guez, pá­rro­co “in so­li­dum” e mo­de­ra­dor de San­ta Ma­ría de Viveiro, San­tia­go de Viveiro, San Xoán de Co­vas, San Xiao de Lan­dro­ve, San­ta Ma­ría de Ma­ga­zos, San Pe­dro de Mo­sen­de, San­ta Ma­ría de Sue­gos, San Ro­mán do Val e San Pe­dro de Viveiro, e De­le­ga­do Epis­co­pal de Fa­mi­lia; Je­sús Gran­dal Vi­la­ri­ño, Vi­ca­rio pa­rro­quial de San­tia­go de Mon­do­ñe­do, No­sa Se­ño­ra do Car­me de Mon­do­ñe­do, San Vi­cen­te de Mon­do­ñe­do e San Lou­ren­zo de Sas­dó­ni­gas e co­la­bo­ra­dor do Ar­qui­vo Dio­ce­sano, e Juan An­to­nio Sa­nes­te­ban Díaz. Pre­si­di­rá a Eu­ca­ris­tía o bis­po da dio­ce­se, mon­se­ñor de las He­ras Ber­zal. Re­ma­ta­rá a fes­ta cun xan­tar de ir­man­da­de e un­ha so­bre­me­sa fes­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.