Alé­gra­te, chea de gra­za!

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Portada -

Ma­ría de Nazaret, In­ma­cu­la­da des­de a súa con­cep­ción, mu­ller cren­te e oín­te da Pa­la­bra. A per­soa do “si” in­con­di­cio­nal, a fiel dis­cí­pu­la, a Nai e in­ter­ce­so­ra no­sa. A que aco­lleu na súa vi­da a pre­sen­za do Es­pí­ri­to de Deus, “a que na Igre­xa, des­pois de Cris­to, es­tá no lu­gar máis al­to e á vez máis pró­xi­mo a nós”, signo de es­pe­ran­za cer­ta e con­so­lo pa­ra os cris­tiáns.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.