Ve­laí o ou­tro prin­ci­pi­ño das le­tras ga­le­gas

DÚAS FA­CE­TAS NON ME­NO­RES QUE COM­PLE­TAN O PER­FIL LI­TE­RA­RIO DE CA­SA­RES SON AQUE­LAS QUE SE OCU­PAN DE ÁM­BI­TOS NOS QUE DE­TEC­TOU QUE CUM­PRÍA DAR PA­SOS ADIAN­TE: O DA TRA­DU­CIÓN E O DA LITERATURA IN­FAN­TIL. VELAQUÍ PAR­TE DES­TE LA­BOR E AL­GUN­HAS SUXESTIÓN PA­RA SA­BER

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Letras Galegas -

Tra­du­ción O PRIN­CI­PI­ÑO (1972)

O li­bro po­lo que ob­ti­vo unha maior so­na co­mo tra­du­tor. A ro­tun­di­da­de ex­pre­si­va do fran­cés, a sin­xe­le­za na ex­pre­sión e a com­par­ti­da que­ren­za po­las via­xes ir­man­da­ron aos dous au­to­res.

EU SON UN PEI­XE (1979)

Nun pro­xec­to co­lec­ti­vo que que­ría ofre­cer li­bros en ga­le­go pa­ra a in­fan­cia tra­du­ce «Eu son un pei­xe», «Eu son un neno» e «Eu son un pa­xa­ro, de Jo­sé L. Gar­cía Sán­chez e Mi­guel Án­gel Pa­che­co.

BES­TIA­RIO FAN­TÁS­TI­CO (1983)

Ca­sa­res tra­du­ciu es­te li­bro de Jo­sé Ma­nuel Gisbert, xun­to con ou­tro tí­tu­los de obras de Ri­car­do Al­cán­ta­ra, Mer­cé Com­pany, Est­her Jau­me ou, Mer­cé Ca­ne­la.

OS ESCARAVELLOS VOAN Á TARDIÑA (1989)

Ma­ría Gri­pe non se tra­du­ci­ra ao ga­le­go ata que aco­me­teu a súa tra­du­ción. Esta tra­du­ción, ba­sea­da nunha pe­za de ra­dio­tea­tro da au­to­ra sue­ca, foi unha lec­tu­ra re­co­rren­te nos cen­tros de en­sino.

O VE­LLO E O MAR (1999)

A de­vo­ción por He­ming­way le­vouno a tra­du­cir unha das obras máis cé­le­bres do es­cri­tor nor­te­ame­ri­cano sus­ten­ta­da na for­za ex­pre­si­va e sin­xe­le­za que ca­rac­te­ri­zan a pro­pia obra ca­sa­ria­na.

DOMÉNICA (1999)

De­rra­dei­ra tra­du­ción de Ca­sa­res que abor­da con ex­pe­rien­cia un tex­to dun dos seus au­to­res máis que­ri­dos co­mo foi Gon­za­lo To­rren­te Ba­lles­ter

E ade­máis... A SE­MEN­TE AQUECIDA DA PA­LA­BRA (2003)

Unha das pri­mei­ras ache­gas de ca­rác­ter xe­ral que abor­da­ban a fi­gu­ra e mais a obra de Ca­sa­res ao pou­co do seu fa­le­ce­men­to da man de di­ver­sas vo­ces do mun­do da crí­ti­ca li­te­ra­ria e do uni­ver­so aca­dé­mi­co.

OS AMI­GOS, AS IMA­XES, AS PA­LA­BRAS (2004)

Ho­me­na­xe que ar­ticu­lou un mo­sai­co de tex­tos bre­ves de moi di­ver­sa au­to­ría uni­dos co ob­xec­ti­vo de ho­me­na­xear a súa fi­gu­ra e ana­li­zar o seu le­ga­do li­te­ra­rio.

AC­TAS DO SIM­PO­SIO CA­SA­RES (2009)

As pro­fe­so­ras Ca­mi­ño Noia, Oli­via Rodríguez e Do­lo­res Vi­la­ve­dra coor­di­na­ron es­te vo­lu­me bá­si­co pa­ra en­ten­der o uni­ver­so Ca­sa­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.