Os ca­ti­vos son moi gran­des

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Letras Galegas -

O AU­TOR OU­REN­SÁN DESEN­VOL­VEU UN LA­BOR PIO­NEI­RO E CONS­CIEN­TE­MEN­TE COM­PRO­ME­TI­DO NO ÁM­BI­TO DA LITERATURA IN­FAN­TIL GA­LE­GA Á QUE DOTOU DE VER­DA­DEI­ROS CLÁ­SI­COS. ES­TÁ E UNHA BRE­VE MOS­TRA

Literatura in­fan­til

A GA­LI­ÑA AZUL (1968)

Ca­sa­res per­ci­biu, sen­do moi novo, a ne­ce­si­da­de pe­ren­to­ria de dar a co­ñe­cer tex­tos acaí­dos e de ca­li­da­de pa­ra que a lec­tu­ra nos pri­mei­ros anos de vi­da fo­se ta­mén en ga­le­go e cons­truíu así unha his­to­ria in­no­va­do­ra.

AS LA­RAN­XAS MÁIS LA­RAN­XAS DE TO­DAS AS LA­RAN­XAS (1973)

Úni­ca pe­za tea­tral de Ca­sa­res na que as do­ses fan­tás­ti­cas do au­tor re­bor­dan as pá­xi­nas do li­bro co­mo se evi­den­cia nas si­tua­cións sor­pren­den­tes e ab­sur­das ás que ape­la.

O CAN RIN E O LO­BO CRISPÍN (1983)

Ne­se ron­sel de re­crear o fan­tás­ti­co, Ca­sa­res idea a fi­gu­ra dun can afou­to que lle fai fron­te a un lo­bo pa­ra ex­por a his­to­ria de David e Go­liat ex­hi­bin­do un do­mi­nio da literatura de fi­lia­ción oral.

ES­TE É TO­RI­BIO (1991)

Pri­mei­ra en­tre­ga dun­ha se­rie, que che­ga­ría a com­ple­tar­se con ou­tras ca­tro his­to­rias, pro­ta­go­ni­za­da por To­ri­bio: un neno de oi­to anos. Li­bros de hu­mor on­de se en­ce­rra a que­ren­za do seu au­tor po­la tec­no­lo­xía.

LO­LO AN­DA EN BI­CI­CLE­TA (1996)

Na li­ña ima­xi­na­ti­va dos seus an­te­rio­res tí­tu­los é de novo un neno quen pro­ta­go­ni­za unha his­to­ria mar­ca­da po­lo desexo de su­pera­ción e mais unha apos­ta por con­ta­xiar op­ti­mis­mo, ne­sas cou­sas que nos ofre­ce a vi­da co­tiá.

UN POL­BO XI­GAN­TE (1998)

Orien­ta­do a un pú­bli­co máis ave­za­do, Ca­sa­res adop­ta un re­xis­tro lin­güís­ti­co con von­ta­de de per­ma­nen­cia e re­crea a di­co­to­mía en­tre reali­da­de e ima­xi­na­ción a tra­vés des­ta his­to­ria.

MAR­TI­NA MISER

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.