MON­DO­ÑE­DO: PRO­CE­SIÓN DE FÁTIMA

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Dumio -

Des­pois de cincuenta anos sen ce­le­brar­se, Mon­do­ñe­do re­cu­pe­rou o pa­sa­do día trece maio a pro­ce­sión coa ima­xe de No­sa Se­ño­ra de Fátima que per­co­rreu di­ver­sas rúas da ci­da­de. Os ac­tos de­ron co­me­zo cun­ha ce­le­bra­ción da Eu­ca­ris­tía na igre­xa pa­rro­quial de San­tia­go de Mon­do­ñe­do que se ato­pa­ba atei­ga­da de fieis. A Eu­ca­ris­tía foi can­ta­da po­la Co­ral Min­do­nien­se, bai­xo a ba­tu­ta de Ma­nuel Es­ca­riz. Un­ha vez fi­na­li­za­da a Eu­ca­ris­tía, ti­vo lu­gar a pro­ce­sión. Es­ta ce­le­bra­ción, co ga­llo dos cen anos das apa­ri­cións en Fátima, foi or­ga­ni­za­da po­la sec­ción da Ado­ra­ción Noc­tur­na “San­tia­go Após­to­lo” de Mon­do­ñe­do e po­lo Apos­to­la­do da Ora­ción. Os or­ga­ni­za­do­res que­ren que es­ta ce­le­bra­ción te­ña con­ti­nui­da­de en anos su­ce­si­vos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.