AROU­SA NOR­TE APUES­TA POR EL PAI­SA­JE

O mar da ría e a se­rra do Bar­ban­za xo­gan a ato­par­se en di­fe­ren­tes pa­ra­xes

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Portada -

Ga­li­cia é de por si un des­tino tu­rís­ti­co cun­ha idio­sin­cra­sia pro­pia, pe­ro den­tro des­ta ofer­ta, a co­mu­ni­da­de ga­le­ga ofre­ce múl­ti­ples atrac­ti­vos pa­ra o vi­si­tan­te. Arou­sa Nor­te reúne un­ha boa par­te de­les, des­de un­ha in­me­llo­ra­ble pai­sa­xe ata un in­cal­cu­la­ble pa­tri­mo­nio na­tu­ral, pa­san­do por un es­pec­ta­cu­lar con­torno no que o vi­si­tan­te po­de practicar to­do ti­po de ac­ti­vi­da­des de­por­ti­vas ao ai­re li­bre en lu­ga­res úni­cos e sal­va­xes co­ma o Par­que Na­tu­ral das du­nas de Co­rru­be­do e La­goas de Ca­rre­gal e Vi­xán, sen es­que­cer o am­plo abano de praias e as múl­ti­ples ru­tas de sen­dei­ris­mo.

Con­for­ma­da por un­ha pai­sa­xe na que se com­bi­nan se­rra e mar, os ve­ci­ños des­tas te­rras es­tán acos­tu­ma­dos á be­le­za e sin­gu­la­ri­da­de des­tas pa­ra­xes, pe­ro des­de hai va­rios anos, ta­mén as com­par­ten cos cen­tos de vi­si­tan­tes que eli­xen pa­sar aquí as súas va­ca­cións ou sim­ple­men­te, op­tan por ache­gar­se a co­ñe­ce­las.

E que un­ha vez que un che­ga a es­tas te­rras é can­do se da con­ta de que, tra­la es­pec­ta­cu­la­ri­da­de das vis­tas que se al­can­zan des­de o mon­te da Cu­ro­ta ou de tan­tos ou­tros mi­ra­doi­ros que ofre­cen dis­tin­tas pa­no­rá­mi­cas da ría de Arou­sa, da fer­mo­su­ra do faro de Co­rru­be­do que ilu­mi­na o ho­ri­zon­te des­de 1851, exis­te un­ha in­fi­ni­da­de de cou­sas por ver e por fa­cer.

Nun am­bien­te hos­pi­ta­la­rio, os mu­ni­ci­pios da Po­bra do Ca­ra­mi­ñal, Boi­ro, Rian­xo e Ri­bei­ra pro­po­ñen ós vi­si­tan­tes ac­ti­vi­da­des de tu­ris­mo cul­tu­ral ac­ce­si­bles e de­por­ti­vas e na­tu­rais, no mar­co dun­ha cul­tu­ra ma­ri­ñei­ra que im­preg­na ca­da es­pa­zo e historia das xen­tes des­tas ca­tro vi­las.

O rei me­xi­llón

A pro­du­ti­va te­rra e a sin­gu­lar ría for­ne­ce­ron Arou­sa nor­te de pro­du­tos do cam­po e do mar que son ho­xe en día in­gre­dien­tes fun­da­men­tais na gas­tro­no­mía in­ter­na­cio­nal. O me­xi­llón é o rei des­ta re­xión non só po­lo seu sa­bor, se­nón por ser o dinamizador eco­nó­mi­co des­ta co­mar­ca.

Des­de que en 1945 se ins­ta­la­se a pri­mei­ra ba­tea na ría, o me­xi­llón é par­te da tra­di­ción, cul­tu­ra e iden­ti­da­de dos ca­tro con­ce­llos que com­po­ñen a co­mar­ca. Pre­ci­sa­men­te, as ru­tas do me­xi­llón per­mi­ten amo­sar aos vi­si­tan­tes to­do o que ro­dea es­ta pro­du­ti­va in­dus­tria e a súa im­por­tan­cia pa- ra os con­ce­llos que vi­ven, en boa me­di­da, des­te ma­ris­co.

De for­ma pa­re­lla a es­ta tra­di­ción de ca­rác­ter ma­ri­ñei­ro, Arou­sa nor­te sou­bo cons­truír un­ha in­tere­san­te pro­pos­ta náutica a tra­vés dos cin­co por­tos de­por­ti­vos —A Po­bra; Es­ca­ra­bo­te e Ma­ri­na de Ca­bo de Cruz, en Boi­ro; Rian­xo e Ri­bei­ra— que ofre­cen a po­si­bi­li­da­de de ama­rre a to­dos os na­ve­gan­tes que a dia­rio per­co­rren a cos­ta atlán­ti­ca.

Moi­tos des­tes ve­lei­ros ve­ñen atraí­dos po­la ru­ta ma­rí­ti­ma flu­vial da Tras­la­tio dos res­tos do Após­to­lo, vin­cu­la­da ao Ca­mi­ño de San­tia­go, que re­me­mo­ra a che­ga­da a Ga­li­cia do cor­po de San­tia­go, o seu re­mon­te po­lo río Ulla e o seu atra­que en Pa­drón.

Pe­ro Arou­sa nor­te ofre­ce moi- to máis ao vi­si­tan­te, des­de un pa­tri­mo­nio ar­queo­ló­xi­co for­ma­do po­los res­tos da cul­tu­ra me­ga­lí­ti­ca e cas­tros ata ru­tas por lu­ga­res em­ble­má­ti­cos que ins­pi­ra­ron fa­mo­sas obras de gran­des es­cri­to­res ga­le­gos co­mo Cas­te­lao e Va­lle-In­clán, pa­san­do por vi­si­tas ao Par­que Na­cio­nal das Illas Atlán­ti­cas, en­tre as que se ato­pa Sál­vo­ra, acre­di­ta­da co­mo des­tino star

light, un lu­gar óp­ti­mo pa­ra ob­ser­va­ción noc­tur­na das es­tre­las.

Por des­cu­brir

Mais é no in­te­rior de Arou­sa nor­te on­de qui­zais se ato­pan lu­ga­res aín­da por des­cu­brir, pai­sa­xes na­tu­rais in­cri­bles co­ma as piscinas do río Pe­dras na Po­bra do Ca­ra­mi­ñal, que se con­ver­ten nun­ha es­tu­pen­da op­ción pa­ra to- dos aque­les que pre­fi­ren a mon­ta­ña ao mar. Ou­tra for­ma de vi­vir a na­tu­re­za é vi­si­tar o con­torno dos muí­ños de Pon­te Goiáns, en Boi­ro, e re­me­mo­rar así o tra­ba­llo dos an­ti­gos mo­ra­do­res que acu­dían a moer o seu ce­real pa­ra ob­ter fa­ri­ña.

A vi­la de Rian­xo pre­su­me de ate­sou­rar o legado cul­tu­ral de Cas­te­lao, Ma­nuel An­to­nio e Ra­fael Dies­te, e non só is­to, se­nón que as rúas de Arou­sa nor­te gar­dan ce­lo­sa­men­te a pre­sen­za nou­tra épo­ca de ilus­tres per­soei­ros dos ei­dos so­ciais e po­lí­ti­cos de Ga­li­cia que se re­la­cio­na­ban, pre­ci­sa­men­te, con es­te rian­xei­ros. A is­to hai que en­ga­dir a gran ache­ga do gran­de por ex­ce­len­cia Ra­món Ma­ría del Va­lle-In­clán, cu­xo pa­so e es­ta­día nes­tas te­rras du- ran­te va­rias eta­pas da súa pro­lí­fi­ca vi­da se po­den re­me­mo­rar no mu­seo que le­va o seu no­me e que é un dos prin­ci­pais atrac­ti­vos da Po­bra do Ca­ra­mi­ñal.

Ma­te­rial in­for­ma­ti­vo

An­te to­da es­ta ri­que­za, a Man­co­mu­ni­da­de Arou­sa Nor­te tra­ba­lla na edi­ción de ma­te­rial in­for­ma­ti­vo que ten co­mo ob­xec­ti­vo tras­la­dar­lle ao vi­si­tan­te to­dos os atrac­ti­vos des­tas te­rras. É o ca­so de Pa­raí­so Per­di­do, un fo­lle­to de ori­xe co que Arou­sa Nor­te es­tá a pre­sen­tar­se nas prin­ci­pais fei­ras do sec­tor tan­to a ni­vel na­cio­nal co­mo in­ter­na­cio­nal.

A en­ti­da­de es­tá a pre­pa­rar ma­te­rial di­vul­ga­ti­vo de pun­tos de ex­tra­or­di­na­ria be­le­za pa­ra os vi­si­tan­tes que op­tan por ache­gar­se en vehícu­los, ben se­xa au­to­mó­bi­les, au­to­bu­ses ou mo­to­ci­cle­tas. Trá­ta­se do fo­lle­to Te­rri­to­rio Arou­sa Nor­te: Ro­tei­ro a mo­tor que se com­ple­men­ta con ou­tro pa­ra aque­les que ve­ñen a es­ta cos­ta por vía ma­rí­ti­ma, Te­rri­to­rio Arou­sa Nor­te: Ro­tei­ro náu­ti­co. As dúas pu­bli­ca­cións estarán xa nas ofi­ci­nas de in­for­ma­ción tu­rís­ti­ca dos ca­tro con­ce­llos e na pro­pia Man­co­mu­ni­da­de nes­tes me­ses de ve­rán.

A praia de Tres Cru­ces es­tá ao pé da ru­ta ma­rí­ti­ma do Após­to­lo.

No mon­te da Cu­ro­ta ató­pan­se as piscinas na­tu­rais do río Pe­dras.

A illa de Sál­vo­ra é un­ha re­fe­ren­cia pa­ra ob­ser­var as es­tre­las.

Pe­cu­liar po­li­cro­mía na fa­cha­da da vi­la de Ca­bo da Cruz.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.