Un­ha axen­da de ac­ti­vi­da­des lú­di­cas pa­ra to­da a fa­mi­lia

Es­te ano a pro­gra­ma­ción fes­ti­va ten ca­da xor­na­da un­ha ven­tá ale­gre pa­ra pa­sa­lo ben e des­fru­tar usan­do a lin­gua ga­le­ga

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Festilingua -

As fes­tas de Fe­rrol te­rán un­ha ven­tá con ac­ti­vi­da­des en ga­le­go pa­ra to­da a fa­mi­lia e pa­ra to­dos os gus­tos gra­zas ao pro­gra­ma Fes­ti­lin­gua, que or­ga­ni­za la Con­ce­lle­ría de Nor­ma­li­za­ción Lin­güís­ti­ca. As dúas pri­mei­ras ini­cia­ti­vas se­rán pa­ra os máis pe­que­nos e es­ta­rán ba­sea­das en pro­pos­tas tea­trais de com­pa­ñías ga­le­gas. Ou­tras, co­mo a pro­pos­ta Ai­re de Ma­ría Fu­maça son crea­cións de no­mes tan con­so­li­da­dos co­mo Uxía Sen­lle, pe­ro que re­co­llen o es­pí­ri­to di­vul­ga­dor e lú­di­co do ci­clo Fes­ti­lin­gua.

A pro­pia Sen­lle ex­pli­cou que se tra­ta dun pro­xec­to que co­me­zou co­mo «un­ha ce­le­bra­ción de vi­da» adi­ca­da o seu so­bri­ño Ruí, con pa­rá­li­se ce­re­bral. «Hai seis anos pen­sei en que lle po­de­ría aga­sa­llar e gra­vá­mos­lle un dis­co ca­da ano po­lo Na­dal», pre­ci­sa so­bre un pro­xec­to no que co­la­bo­ra to­da a fa­mi­lia.

To­das as ac­ti­vi­da­des in­cluí­das nes­te pro­gra­ma son gra­tuí­tas e o ai­re li­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.