«O pa­so do mun­do de pa­pel a un en di­xi­tal é un fei­to»

MA­RÍA JO­SÉ GAR­CÍA SEX­TO Di­rec­to­ra da Área de Mo­der­ni­za­ción da Am­te­ga

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Noticias - POR CAR­LOS PE­REI­RO

A di­xi­ta­li­za­ción da Ad­mi­nis­tra­ción non é so mu­dar do pa­pel a un en­torno vir­tual. A trans­for­ma­ción é máis pro­fun­da e vén pro­pi­cia­da po­los cam­bios na le­xis­la­ción. Uns tro­cos que mo­di­fi­ca­ron ta­mén os pro­ce­sos e fun­cións dos tra­ba­lla­do­res, e trou­xe­ron maior se­gu­ri­da­de e co­mo­di­da­de pa­ra a ci­da­da­nía.

Amo­der­ni­za­ción vai da man da di­xi­ta­li­za­ción no sécu­lo XXI. O seu ache­ga­men­to, a súa ple­ni­tu­de, acá­da­se por di­fe­ren­tes vías e for­mas. Non hai un só ca­mi­ño. Pa­sar dun fun­cio­na­men­to analó­xi­co a un di­xi­tal ten que ter en con­si­de­ra­ción va­rios fac­to­res: o desen­vol­ve­men­to tec­no­ló­xi­co e dos me­dios pre­ci­sos pa­ra elo, pe­ro, so­bre to­do, fa­cer un­ha re­vi­sión dos pro­ce­sos de tra­ba­llo. «Non se tra­ta de fa­cer o mes­mo que no pa­pel pe­ro nun en­torno di­xi­tal. Te­mos que ir or­dean­do as no­sas ac­ti­vi­da­des e os no­sos pro­ce­de­men­tos ao ei­do di­xi­tal», si­na­la Ma­ría Jo­sé Gar­cía Sex­to, di­rec­to­ra da Área de Mo­der­ni­za­ción das Ad­mi­nis­tra­cións Pú­bli­cas de Am­te­ga.

«De­be­mos cam­biar non só as for­mas, se­nón to­dos os pro­ce­de­men­tos de re­la­ción co ci­da­dán. Os tra­ba­lla­do­res de­ben for­mar­se pa­ra apro­vei­tar as no­vas fe­rra­men­tas. A Ad­mi­nis­tra­ción de­be fa­cer que a ci­da­da­nía avan­ce ne­se cam­po, fa­ce­lo dun­ha ma­nei­ra fá­cil», re­su­me a di­rec­to­ra so­bre o fei­to nos úl­ti­mos anos. Non é un tra­ba­llo sin­xe­lo. Fa­la­mos dun­ha evo­lu­ción día a día, mar­ca­da por dous fi­tos de re­le­van­cia: por un la­do a lei 11/2007 que es­ta­ble­ceu o mar­co ini­cial do desen­vol­ve­men­to da ad­mi­nis­tra­ción elec­tró­ni­ca (co que se le­va tra­ba­llan­do den­de 2010); por ou­tro la­do, na ac­tua­li­da­de, en­trou xa en vi­gor a lei 39/2016 que im­pón un ca­len­da­rio e mar­ca no­vos re­tos. «Son moi­tas no­vas fe­rra­men­tas e moi­tos pro­ce­de­men­tos, po­lo que te­mos que ir adap­tán­do­nos con­ti­nua­men­te. Nes­te se­gun­do plan no que nos ato­pa­mos es­ta­mos nun pe­río­do cun­ha ac­ti­vi­da­de im­por­tan­tí­si­ma coa ac­ti­va­ción de moi­tos sis­te­mas». Sex­to fai fin­ca­pé nun da­to da­do por ver­da­dei­ro moi­tas ve­ces: «A ad­mi­nis­tra­ción elec­tró­ni­ca non é por un­ha apli­ca­ción in­for­má­ti­ca e xa es­tá. É al­go que afec­ta, trans­ver­sal­men­te, a to­do o en­te pú­bli­co». O pa­so dun mun­do de pa­pel a un de có­di­gos bi­na­rios é un fei­to, e os seus as­pec­tos po­si­ti­vos vi­ran ca­ra a ci­da­da­nía: máis co­mo­di­da­de, máis pro ac­ti­vi­da­de e maior axi­li­da­de nos trá­mi­tes.

XOÁN A. SO­LER

CAM­BIOS. A RE­LA­CIÓN CO CI­DA­DÁN DE­BE MU­DAR, DI GAR­CÍA.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.