La CIG afir­ma que la pro­tes­ta «se­gue a ser un éxi­to»

La Voz de Galicia (Ferrol) - Ferrol local - - FERROL -

La cen­tral na­cio­na­lis­ta CIG di­fun­dió ayer un co­mu­ni­ca­do en el que afir­ma que «cum­pri­da a pri­mei­ra se­ma­na, a a fol­ga se­gue a ser un éxi­to». «A par­ti­ci­pa­ción dos tra­ba­lla­do­res nos pi­que­tes a am­bos la­dos da ría —co­men­ta el sin­di­ca­to— se­gue a ser ma­si­va, e as xor­na­das nas por­tas dos es­ta­lei­ros desen­vól­ven­se con to­tal nor­ma­li­da­de e sen nin­gún ti­po de in­ci­den­te».

«A reivin­di­ca­ción do per­soal da in­dus­tria au­xi­liar pa­ra a apli­ca­ción das tá­boas sa­la­riais, ac­tua­li­za­das, dos acor­dos do 2001, non for­ma par­te de nin­gún ca­pri­cho —di­ce la cen­tral na­cio­na­lis­ta—. É un­ha de­man­da xus­ta, que no ac­tual con­tex­to de re­cu­pe­ra­ción da car­ga de tra­ba­llo nos es­ta­lei­ros non po­día ser des­aten­di­da por máis tem­po». La CIG cree «esen­cial» re­gu­lar los acuer­dos «den­tro dun mar­co le­gal».

ÁN­GEL MAN­SO

Los pi­que­tes in­for­ma­ti­vos, ayer, en Na­van­tia Fe­rrol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.