Los efec­tos de la se­quía y los pre­cios de la le­che cas­ti­gan a los ga­na­de­ros

El li­tro se co­ti­za a 0,285 cén­ti­mos de eu­ro, muy por de­ba­jo de otros paí­ses eu­ro­peos

La Voz de Galicia (Ferrol) - Ferrol local - - FERROL - A. F. C.

Los ba­jos pre­cios de la le­che y la se­quía cas­ti­gan a los pro­duc­to­res de la zo­na. La co­ti­za­ción ba­se por li­tro se ha in­cre­men­ta­do ape­nas me­dio cén­ti­mo en los úl­ti­mos me­ses, has­ta al­can­zar los 0,285, pe­se a la subida re­gis­tra­da tan­to por la man­te­qui­lla co­mo la le­che en pol­vo en los mer­ca­dos eu­ro­peos, re­fe­ren­cia en el sec­tor. «Ca­se to­dos te­mos con­tra­to en vi­gor ata fi­nais de fe­brei­ro, prin­ci­pios de mar­zo, en­tón es­tás amarrado e non che mo­di­fi­can os pre­zos por­que sa­ben que non te po­des ir. Nal­gun­ha coope­ra­ti­va eu­ro­pea es­tán co­bran­do o lei­te a 0,40 ou 0,41 eu­ros o li­tro e aquí, da­do o pre­zo da man­tei­ga e do lei­te en pol­bo [par­te del va­lor de la le­che se vin­cu­la en los con­tra­tos al de es­tos pro­duc­tos], te­ría que su­bir mí­ni­mo ata os 0,320,33», sos­tie­ne David Ar­no­so, ga­na­de­ro de San Sa­dur­ni­ño.

«Aquí non hou­bo me­llo­ras, nin gran­des nin pe­que­nas, es­ta­mos igual que hai dous anos [...], in­cluín­do as bo­ni­fi­ca­cións por ca­li­da­des, no me­llor dos ca­sos pó­de­se che­gar a 0,30», abun­da Cé­sar Be­cei­ro, pro­duc­tor de Moe­che. Ar­no­so, que pre­si­de el co­lec­ti­vo de Pro­du­to­res e Pro­du­to­ras de Lei­te en Ga­li­cia (Pro­le­ga), cri­ti­ca que «Ga­li­cia se­xa sem­pre a úl­ti­ma car­ta da ba­ra­lla». Los pro­ble­mas se agra­van por las con­se­cuen­cias de la se­quía, con un no­ta­ble im­pac­to eco­nó­mi­co en va­rias ex­plo­ta­cio­nes. «En xe­ral, por aquí foi un bo ano pa­ra as fo­rra­xes, pe­ro aín­da así hai xen­te que vai ter que com­prar e os pre­zos su­biron moi­to», cons­ta­ta Ar­no­so. En el ca­so de Be­cei­ro, la fal­ta de pre­ci­pi­ta­cio­nes le ha obli­ga­do a cons­truir un nue­vo po­zo, con una in­ver­sión cer­ca­na a los cua­tro mil eu­ros. «A Xun­ta sa­cou un­has axudas [pa­ra ga­ran­ti­zar el su­mi­nis­tro de agua a las ex­plo­ta­cio­nes ga­na­de­ras], pe­ro non co­bren po­zos no­vos, de ba­rre­na nin ar­te­sás, só am­plia­cións, cis­ter­nas ou be­be­doi­ros mó­bi­les», cri­ti­ca, «non por­que che te­ñan que dar na­da, pe­ro si por­que saen anun­cian­do e a xen­te de fó­ra des­te ám­bi­to pen­sa que te­mos moi­tas axudas».

En A Ca­pe­la, otra gran­ja en­car­gó la aper­tu­ra de un po­zo ha­ce más de un mes. «Ti­ña­mos un de­pó­si­to de au­ga, que vi­ña dun­has fon­tes, pe­ro foi­se es­go­tan­do, e ti­ve­mos que re­co­rrer á au­ga da traí­da, pe­ro iso en­ca­re­ce moi­to», ex­pli­ca un ga­na­de­ro «moi es­car­men­ta­do» de las ayu­das de la Xun­ta, que ha de­cli­na­do so­li­ci­tar.

Gran­je­ros cri­ti­can las ayu­das de la Xun­ta, que no cu­bren la aper­tu­ra de nue­vos po­zos

MAN­SO

En la foto, una gran­ja de va­cas en Gra­ñas do Sor, una de las mu­chas afec­ta­das en la zo­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.