«Es­ta­se con­ver­ten­do o mon­te nun­ha fac­to­ría de ma­dei­ra, re­nun­cian­do a ou­tros usos; iso é pe­ri­go­so»

La Voz de Galicia (Ferrol) - Ferrol local - - COMARCAS -

A maio­ría dos pro­pie­ta­rios van­se vol­ven­do ve­llos, dei­xan de ir ao mon­te, e hai moi­ta xen­te que her­da e nin co­ñe­ce o mon­te nin co­mo se tra­ba­lla, op­tan por ven­de­lo e aca­ba en mans de xen­te con capital que só pro­du­ce ma­dei­ra. Es­ta­se con­ver­ten­do o mon­te nun­ha fac­to­ría de ma­dei­ra, re­nun­cian­do a ou­tros usos, e iso é al­go moi pe­ri­go­so», sos­tén Car­los Caa­vei­ro, enxeñeiro fo­res­tal e téc­ni­co da aso­cia­ción de pro­pie­ta­rios Te­rra Ren­di­ble, con se­de en Na­rón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.