«Os or­za­men­tos non son só in­ver­sións, e no res­to, es­tes son in­clu­so peo­res que os do PP»

La Voz de Galicia (Ferrol) - Ferrol local - - FERROL -

Acon­ce­llei­ra Est­her Lei­ra que­re cla­re­xar que foi ex­pul­sa­da do go­berno, e non que se foi ela, co­mo di­xo o al­cal­de. Sos­tén que mo­les­ta­ba,

por­que que­ría de­fen­der o pro­gra­ma de es­quer­das po­lo que se pre­sen­tou, que le­va­ba un cam­bio da ci­da­de na súa glo­ba­li­da­de, e non es­ta­ba da­cor­do coa inac­ción do go­berno. A raíz do dis­tan­cia­men­to de­ci­diu amo­sar pu­bli­ca­men­te a súa dis­con­for­mi­da­de, e ex­pul­sá­ro­na.

—¿Cal é a súa re­la­ción ac­tual cós seus es­com­pa­ñei­ros?

—Nin­gun­ha. Nin co go­berno nin co al­cal­de. A úni­ca que te­ño é a tra­vés das co­mi­sións in­for­ma­ti­vas, nas que pro­cu­ro fa­cer o meu la­bor, pe­ro o tra­ta­men­to que se me da e o mes­mo que se pui­do ver no pleno dos or­za­men­tos.

—¿É vos­te­de cons­cien­te do seu im­por­tan­te pa­pel ac­tual?

—Por su­pos­to, de fei­to no pleno to­mei un­ha pos­tu­ra de res­pon­sa­bi­li­da­de moi me­di­ta­da, fa­ci­li­tan­do os or­za­men­tos que non son de es­quer­das e que tris­te­men­te se con­sen­sua­ron en­tre tres gru­pos da es­quer­da. Non po­do en­ten­der que os que pac­ta­ron con FeC non fo­ran a máis, por­que as súas pro­pos­tas fo­ron acep­ta­das. Non só ti­ñan que de­man­dar en in­ves­ti­men­tos, se­non nun pro­gra­ma de es­quer­das. O meu de­ber era fa­ci­li­ta­lo, e es­tá cla­ro que esa po­de ser a di­ná­mi­ca que ha­xa a par­tir de ago­ra. Si­go di­cin­do que sem­pre que ha­xa un mí­ni­mo acor­do en­tre os tres gru­pos in­ten­ta­rei fa­ci­li­ta­lo, pe­ro ha­be­rá al­gún que non poi­da nin si­que­ra saír apoiado.

—¿Con que non es­tá da­cor­do? —Cos in­ves­ti­men­tos que acor­da­ron in ex­tre­mis e con fins elec­to­rais es­tou da­cor­do, pe­ro ti­ñan que ir di­xi­dos a aca­dar un­ha ci­da­de com­pac­ta. Por­que un or­za­men­to non son úni­ca­men­te in­ver­sións, e no res­to, es­tes in­clu­so me atre­ve­ría a de­cir que son peo­res cos do Par­ti­do Po­pu­lar, por­que non afon­dan en cues­tións bá­si­cas dun pro­gra­ma da es­quer­das, co­mo afron­tar o desem­pre­go e bus­car o es­ta­do de be­nes­tar pa­ra to­dos. Non pre­sen­tan na­da en par­ti­ci­pa­ción nin en po­lí­ti­cas de ti­po cul­tu­ral, por­que es­te é o go­berno dos es­pec­tácu­los pa­ra quen po­de pa­ga­los. Son in­ves­ti­men­tos ao chou, pe­ro non fa­cen­do ci­da­de coa ci­ca­da­nía de Fe­rrol.

JO­SÉ PAR­DO

Est­her Lei­ra, con­ce­llei­ra ex­pul­sa­da do go­berno fai un ano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.