Un fes­ti­val cun­ha al­ma he­te­ro­xé­nea e mul­ti­xe­ra­cio­nal

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

«So­mos un fes­ti­val cun­ha al­ma he­te­ro­xé­nea e de mul­ti­xe­ra­cións», din os or­ga­ni­za­do­res do Fiot. E ben que se re­flic­te na súa pro­gra­ma­ción. Así, en­tre os 41 es­pec­tácu­los que com­po­ñen es­ta edi­ción, po­de­ra­se ver den­de o cla­si­cis­mo de Fe­dra, in­ter­pre­ta­da por Lo­li­ta, ata ese fe­nó­meno que está a ser So­mos cri­mi­nais, de Car­los Blan­co e Tou­ri­ñán, pa­san­do por com­pa­ñías de tea­tro ex­pe­ri­men­tal e com­pro­me­ti­do, no­vo cir­co, mo­nó­lo­gos, com­me­dia dell’ar­te ou mes­mo ca­ba­ré. CON­TI­NÚA ATA O 31 DE OU­TU­BRO. VA­RIOS ES­PA­ZOS. CAR­BA­LLO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.