Al­gun­has ci­tas

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA -

Un bo mes­tre non é o que or­de­na «faino co­mo eu», se­nón o que di «faino co­mi­go», é di­cir, non é o que im­pón as lec­tu­ras, se­nón o que as com­par­te

Gi­lles De­leu­ze

Os es­ca­sos adul­tos que me de­ron de ler bo­rrá­ron­se sem­pre dian­te dos li­bros e coidá­ron­se moi­to de pre­gun­tar­me que en­ten­de­ra de­les

Daniel Pen­nac

A fun­ción esen­cial do mes­tre é mos­trar on­de se ato­pa a boa li­te­ra­tu­ra pa­ra que o alumno fa­ga con ela o que quei­ra

Juan Be­net

Pa­ré­ce­me que aos mo­zos lles dis­tan­cia da lec­tu­ra a ma­la edu­ca­ción li­te­ra­ria que re­ci­ben na es­co­la, os ma­los pro­fe­so­res de li­te­ra­tu­ra que te­ñen

Ana M. Matute

O gus­to po­la lec­tu­ra trans­mí­te­se co­mo se trans­mi­te o in­tere­se por un­ha pe­lí­cu­la: con­tán­doa ben. Hai que en­fei­ti­zar e por iso son tan im­por­tan­tes os mes­tres, por­que son os en­car­ga­dos de des­pre­gar os fei­ti­zos

Juan Mar­sé

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.