«Her­da­mos mon­te coida­do e ímos­llo en­tre­gar aos fi­llos aban­do­na­do»

MA­NUEL FREI­RE Y CHANO GUIMERÁNS O MO­RRA­ZO

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA -

No com­par­ten pre­ci­sa­men­te co­lo­res po­lí­ti­cos —uno es del PP, el otro de sen­ti­mien­to na­cio­na­lis­ta— pe­ro sí tie­nen la mis­ma idea de có­mo hay que ges­tio­nar el mon­te en Ga­li­cia. Ma­nuel Frei­re y Lu­ciano Chano Guimeráns crea­ron ha­ce un par de años la Aso­cia­ción de Mon­tes Pri­va­dos de O Mo­rra­zo. Una fór­mu­la más pa­ra unir pe­que­ños te­rre­nos e im­pul­sar una ex­plo­ta­ción fo­res­tal de la zo­na de for­ma in­te­gral. Aho­ra mis­mo son 120 so­cios. Jun­tos tie­nen 120 hec­tá­reas. Pe­ro esto no se de­tie­ne aquí. Si­guen bus­can­do alia­dos. «Te­mos a mes­ma con­cien­cia eco­lo­xis­ta. Aín­da que soe ro­mán­ti­co que­re­mos or­ga­ni­zar o mon­te», co­men­ta Ma­nuel, ge­ren­te de Ma­de­ras Frei­re. «A xen­te maior tí­ñao lo­ca­li­za­do. Os mozos xa non mi­ran pa­ra el».

Muy si­mi­lar es el dis­cur­so de Chano. «Fa­las cos pro­pie­ta­rios e to­dos es­ta­mos na mes­ma si­tua­ción. Eu de neno ía ao mon­te coa fa­mi­lia. Ago­ra pa­sa­ron 40 anos. Eu her­deino e a es­te pa­so ímos­llo pa­sar aos fi­llos aban­do­na­do».

LO­CA­LI­ZA­CIÓN

Ade­más de la ne­ce­si­dad de ex­pli­car pun­to por pun­to a los ve­ci­nos de O Mo­rra­zo en qué con­sis­te su vi­sión, se en­cuen­tran con otro pro­ble­ma ha­bi­tual en Ga­li­cia. «Moi­ta xen­te non sa­be on­de es­tá o seu mon­te. Se vas ao cas­tas­tro tam­pou­co te en- te­ras», di­ce Chano. Ma­nuel de­ta­lla la si­tua­ción: «Ato­pa­mos ca­sos de te­rra nos que un­ha fa­mi­lia fi­xo un­ha plan­ta­ción. Can­do qui­xe­ron ven­der, de­ca­tá­ron­se de que o mon­te es­ta­ba a no­me dou­tro ve­ci­ño. En máis dun ca­so ti­ve­ron que fa­cer un do­cu­men­to pri­va­do pa­ra se­guir pa­ra adian­te».

No tie­nen fe­cha pa­ra po­der «or­de­nar» ese te­rreno que agru­pen, pe­ro es un plan com­ple­jo y com­ple­to. «Eu non son par­ti­da­rio do eu­ca­lip­to, pe­ro imos es­coi­tar to­das as opi­nións. Na mi­ña men­te es­tá re­cu­pe­rar as es­pe­cies de sem­pre do Mo­rra­zo. Na co­mar­ca te­mos un 80 % de eu­ca­lip­to e se non pa­ra­mos is­to...», con­clu­ye Chano pe­si­mis­ta.

| E. MOLDES

La aso­cia­ción si­gue bus­can­do so­cios que se agru­pen en O Mo­rra­zo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.