«Fi­xe­mos co­ma un­ha par­ce­la­ria do mon­te, aquí es­tá to­do es­tu­da­do»

DANIEL VILLAPOL PRE­SI­DEN­TE E IM­PUL­SOR DE LA SAT DE TRA­BA­DA

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA -

Año 1989. Tra­ba­da, Lu­go. En es­te concello de po­co más de 1.100 ha­bi­tan­tes se ha con­se­gui­do un modelo de con­cen­tra­ción pri­va­da que, ca­si 30 años des­pués se si­gue po­nien­do co­mo ejem­plo. Daniel Villapol, de Ma­de­ras Villapol, fue el im­pul­sor de la So­cie­dad Agra­ria de Trans­for­ma­ción (SAT). «Hou­bo moi­ta unión. Fo­ron pou­cos os que que­da­ron fó­ra», di­ce Daniel al re­cor­dar que, con mu­cho es­fuer­zo e in­for­ma­ción, con­si­guie­ron jun­tar 500 hec­tá­reas de mon­te de 180 pro­pie­ta­rios. «Foi co­ma un­ha par­ce­la­ria do mon­te. Por exem­plo, aos que ti­ñan ga­na­do, dei­xóu­se­lles a pro­pie­da­de pre­to da ex­plo­ta­ción. Bus­cou- se com­bi­nar o in­tere­se de to­dos. Eu mes­mo ti­ña a mi­ña pro­pie­da­de re­par­ti­da en 210 par­ce­las. Ago­ra te­ño o mon­te xun­to en dúas».

Una vez que los due­ños del mon­te de Tra­ba­da se pu­sie­ron de acuer­do se hi­zo una au­tén­ti­ca or­de­na­ción: «Pis­tas, de­va­sas, res­pec­tá­ron­se zo­nas de fra­gas, as fon­tes, hai zo­na de ca­za...», pre­ci­sa.

TO­DOS A UNA

Una vez com­ple­ta­dos los trá­mi­tes bu­ro­crá­ti­cos co­men­zó la siem­bra. «A ma­dei­ra plan­tou­se den­de 2007 a 2009. Aín­da agar­da­mos. Ago­ra es­ta­mos fa­cen­do po­da de pi­ñei­ro, lim­pe­za e tra­ta­men­to do eu­ca­lip- to». Es de­cir, el mon­te se ges­tio­na co­mo los ve­ci­nos han de­ci­di­do, pe­ro to­dos a una. «Te­mos eu­ca­lip­to, pe­ro ta­mén cer­dei­ra e castiñeiro... To­do es­tá es­tu­da­do».

A cin­co años vis­ta pa­ra que se eje­cu­te la ta­la, creen que el ren­di­mien­to es evi­den­te «e ape­nas sen cus­to. Ás ve­ces hai que fa­cer ache­gas, pe­ro na­da que ver con que ca­da un tra­ba­lla­se de xei­to in­de­pen­den­te». Una vez que cor­ten, los be­ne­fi­cios se re­par­ti­rán en fun­ción del por­cen­ta­je de te­rreno de ca­da due­ño. ¿Y el fue­go?, le pre­gun­ta­mos. «Aquí non hai. E se hai, te­mos de­va­sas e de­pó­si­tos de au­ga. E nin­guén que­re que ar­da, cla­ro».

| P. LO­SA­DA

Hay mu­chos in­tere­sa­dos en to­do el país en co­no­cer el modelo de Tra­ba­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.