Abun­dan­cia de au­to­res ilus­tres

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Portada -

O 17de maio axu­da a es­pa­llar a fi­gu­ra dun es­cri­tor, pe­ro ta­mén, de xei­to in­di­rec­to, a dos lu­ga­res ven­ce­lla­dos coa súa vi­da e coa súa obra. Pó­de­se afir­mar, pois, que a pro­vin­cia foi ho­me­na­xea­da moi­tas ve­ces nun­ha da­ta co­mo a de ho­xe, xas que fo­ron moi­tos os es­cri­to­res lu­cen­ses que pro­ta­go­ni­za­ron es­ta si­na­la­da xor­na­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.