Poe­sía en loi­ta con­tra go­tei­ras

Un­ha cam­pa­ña pe­re­gue fon­dos pa­ra res­tau­rar a ca­sa na­tal de Díaz Cas­tro

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Autores Lucenses - X.M.PALACIOS

Se­me­lla abon­do cla­ro que Nim­bos, úni­co li­bro pu­bli­ca­do en vi­da por Xo­sé Ma­ría Díaz Cas­tro (1914-1990), ten ga­ña­da a ba­ta­lla con­tra o tem­po. Máis de 50 anos des­pois da súa pu­bli­ca­ción, da obra, saí­da do pre­lo en 1961, té­ñen­se es­cri­to moi­tas crí­ti­cas e moi­tos co­men­ta­rios so­bre o seu va­lor. O 2014 foi un ano no que esa ri­que­za li­te­ra­ria se sa­lien­tou de xei­to ex­plí­ci­to, pois Díaz Cas­tro pro­ta­go­ni­zou o Día das Le­tras Ga­le­gas e su­ce­dé­ron­se ac­tos de ho­me­na­xe e de lem­bran­za.

Que aque­las lu­ces non fo­ron es­tre­las fu­ga­ces com­pró­ba­se ob­ser­van­do co­mo aín­da se man­te­ñen ini­cia­ti­vas arre­dor do poe­ta. Po­rén, a máis im­por­tan­te ares­to­ra se­me­lla ser un­ha xur­di­da des­pois do 2014, que ten­ta aca­dar fon­dos pa­ra res­tau­rar a ca­sa na­tal do es­cri­tor, si­tua­da no ba­rrio do Vi­la­ri­ño (Os Vi­la­res).

O in­mo­ble per­ten­ce á Aso­cia­ción Cul­tu­ral Xer­mo­los den­de hai anos. Dei­xou­lla no tes­ta­men­to Se­ra­fín Díaz Cas­tro, de­rra­dei­ro dos ir­máns do poe­ta, e os pro­xec­tos da aso­cia­ción aca­da­ron máis for­za nos úl­ti­mos tem­pos. O edi­fi­cio. de bai­xo e un an­dar, le­va dé­ca­das des­ha­bi­ta­do e amo­sa un de­te­rio­ro que po­de aca­bar en ruí­na se non se ac­túa.

Ne­se con­tex­to vén de xur­dir a cam­pa­ña Sal­ve­mos a ca­sa de Díaz Cas­tro, que se fi­xo pú­bli­ca con dous spots nos que se sa­lien­ta a im­por­tan­cia de re­cu­pe­rar o in­mo­ble. Es­tá en mar­cha un­ha cap­ta­ción de doa­zóns que che­ga a to­dos os sec­to­res: por exem­plo, a aso­cia­ción lo­cal de hos­ta­lei­ros en­tre­gou­lle a Xer­mo­los, hai uns días, 1.000 eu­ros co­rres­po­den­tes ao re­ca­da­do no fon­do so­li­da­rio no con­cur­so de ta­pas des­te ano; en­tre­men­tres, Xer­mo­los es­tá a ex­po­ñer en di­ver­sos lu­ga­res o seu pro­xec­to pa­ra o edi­fi­cio.

Usos aber­tos á so­cie­da­de

Con­ver­te­lo nun edi­fi­cio de usos so­cio­cul­tu­rais aber­to á co­mar­ca —Ca­sa da xen­te é a ex­pre­sión em­pre­ga­da po­la aso­cia­ción— é o ob­xec­ti­vo pre­vis­to, no que ad­qui­re sen­ti­do a idea de co­me­zar a ca­sa po­lo te­lla­do: ac­tuar na cu­ber­ta se­me­lla o pri­mei­ro pa­so pa­ra evi­tar que a hu­mi­da­de che­gue a cau­sar da­nos irre­pa­ra­bles.

Ro­tei­ro

Por ou­tra ban­da, po­las pa­rro­quias dos Vi­la­res e do Bu­riz dis­co­rre a Ru­ta da pe­dra e da au­ga de Díaz Cas­tro, que per­co­rre lu­ga­res ven­ce­lla­dos coa vi­da e coa obra do poe­ta e cu­xa si­na­li­za­ción foi pro­mo­vi­da po­lo Con­ce­llo coa co­la­bo­ra­ción da Depu­tación. Xa se te­ñen or­ga­ni­za­do iti­ne­ra­rios por esa zo­na en me­ses pa­sa­dos.

FO­TO SU­SO PE­NA

Fa­cha­da prin­ci­pal da ca­sa na­tal do poe­ta Xo­sé Ma­ría Díaz Cas­tro, si­tua­da no ba­rrio do Vi­la­ri­ño, pa­rro­quia dos Vi­la­res

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.