Fes­ti­val poé­ti­co-mu­si­cal es­ta tar­de

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Actos De Hoxe -

Sa­rria pro­gra­mou va­rias ac­ti­vi­da­des con mo­ti­vo das Le­tras Ga­le­gas. Es­ta tar­de ás 20.00 na Ca­sa da Cul­tu­ra ce­le­bra­ra­se un fes­ti­val poé­ti­co-mu­si­cal e tea­tral, or­ga­ni­za­do po­la aso­cia­ción Sa­rri­can­ta. Ade­mais, o Pa­seo do Ma­le­cón aco­lle­rá di­ver­sos ac­tos: ás 17.00, pre­sen­ta­ción da mar­ca Ga­le­go­za, da con­ce­lle­ría de Cul­tu­ra, e ás 17.30, fes­ta in­fan­til Ga­le­go­za.

O sá­ba­do ha­be­rá un es­pec­tácu­lo de Paco No­guei­ras na Ca­sa da Cul­tu­ra e o do­min­go ou­tro de Os se­te mag­ní­fi­cos +1.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.