O Maio cul­tu­ral de Mon­for­te

O Con­ce­llo dis­tri­buiu as ac­ti­vi­da­des do Día das Le­tras Ga­le­gas du­ran­te to­do o mes

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Letras Galegas - LUIS CON­DE

O Con­ce­llo de Mon­for­te es­fór­za­se sem­pre na or­ga­ni­za­ción do Día das Le­tras Ga­le­gas. A prin­ci­pal no­vi­da­de é que es­ta ono­más­ti­ca ten con­ti­nui­da­de du­ran­te to­do o mes de maio. A De­le­ga­ción de Cul­tu­ra pro­gra­mou un am­plo aba­ni­co de ac­ti­vi­da­des, que co­me­za­ron o pa­sa­do día 2 e re­ma­ta­rán o vin­dei­ro día 25 coa ce­le­bra­ción do se­gun­do con­cer­to de de­bu­tan­tes.

Ho­xe, o prin­ci­pal pro­ta­go­nis­mo se­rá pa­ra a mú­si­ca. As oi­to do se­rán no edi­fi­cio mul­ti­usos ha­be­rá un fes­ti­val no que ac­tua­rán os gru­pos Trí­co­le e Os Xo­gra­res de Le­mos. «Apos­ta­mos por es­tas agru­pa­cións por­que re­co­llen pe­zas do can­cio­nei­ro po­pu­lar ga­le­go. Es­te ti­po de mú­si­ca sem­pre ten máis ti­rón en­tre o pú­bli­co», co­men­ta a con­ce­llei­ra de Cul­tu­ra, Marina Dou­tón.

Cun­ha cla­ra fi­na­li­da­de di­dác­ti­ca pu­xé­ron­se en mar­cha os Ro­tei­ros Li­te­ra­rios por Mon­for­te, un­ha ac­ti­vi­da­de que se pro­lon­ga nos me­ses de maio e xu­ño. Son ca­tro iti­ne­ra­rios: o ro­tei­ro li­te­ra­rio, o ro­tei­ro dos con­des de Le­mos e as le­tras, o de Ma­nuel Ma­ría e o de Lois Pe­rei­ro.

«Es­tas ru­tas es­tán des­ti­na­das prin­ci­pal­men­te aos cen­tros de en­sino e a gru­pos, e per­co­rren os lu­ga­res nos que ti­ve­ron pro­ta­go­nis­mo os no­sos es­cri­to­res. Te­ñen moi­ta acep­ta­ción», en­ga­de Dou­tón.

O ei­do mu­si­cal ten con­ti­nui­da­de coa ce­le­bra­ción do fes­ti­val de co­rais das le­tras ga­le­gas, que se ce­le­bra­rá es­te sá­ba­do na ca­sa de cul­tu­ra as oi­to do se­rán. Ac­tua­rán a Co­ral Po­li­fó­ni­ca de Por­to, o Or­feón de Gon­do­mar e a Co­ral Po­li­fó­ni­ca de Mon­for­te. A con­ce­lle­ría de Cul­tu­ra ta­mén en­mar­cou den­tro da pro­gra­ma­ción do mes das Le­tras Ga­le­gas o cer­ta­me mu­ni­ci­pal de teatro

O Trí­co­le e os Xo­gra­res de Le­mos ac­túan ho­xe no edi­fi­cio mul­ti­usos

pa­ra cen­tros de en­sino. Xa ac­tua­ron o Co­le­xio Fe­rro­via­rio e o Co­le­xio No­vo, que pu­xe­ron en es­ce­na Quen an­da alí? e A so­pa de Amo­ra e asa prin­ce­sas re­sis­ten­tes ao amor, res­pec­ti­va­men­te. Ma­ñá se­rá o turno pa­ra o IES A Pin­gue­la, que re­pre­sen­ta­rá a obra ti­tu­la­da Asem­blea Xe­ral. O vin­dei­ro 23 de maio o turno se­rá pa­ra o co­le­xio da Gán­da­ra, coa obra de Car­los Ca­sa­res —é o au­tor ao que se lle adi­ca es­te ano o día das Le­tras Ga­le­gas— A ga­li­ña azul e ou­tros con­tos. A aso­cia­ción Pro­de­me po­rá en es­ce­na Di­ñei­ro B o vin­dei­ro día 26, e se­rá o In­fan­ta Ele­na o que pe­cha­rá es­te cer­ta­me coa obra Ni muer­to, ni ri­co, to­do lo con­tra­rio.

O mes de maio pe­cha­ra­se cun obra­doi­ro crea­ti­vo da his­to­ria da lin­gua ga­le­ga, con mo­ni­cre­ques, orien­ta­do a ca­ti­vos maio­res de oi­to anos. Co­rre­rá a car­go da Xa­ne­la do Ma­xín. Se­rá o vin­dei­ro día 25 as oi­to do se­rán na bi­blio­te­ca mu­ni­ci­pal Poe­ta Lois Pe­rei­ro. Ou­tras ac­ti­vi­da­des que se ce­le­bra­ron es­te mes fo­ron o Co­rre­lin­gua, un cer­ta­me de na­rra­ción e de­bu­xo in­fan­til e un­ha ex­po­si­ción ti­tu­la­da: «As 26 pe­que­nas olla­das ás le­tras de Le­mos».

O sá­ba­do ce­lé­bra­se un fes­ti­val de co­rais na ca­sa de cul­tu­ra

FO­TO ROI FER­NÁN­DEZ

O gru­po Trí­co­le ac­tua­rá ho­xe no edi­fi­cio mul­ti­usos de Mon­for­te

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.