A con­ce­llei­ra de Cul­tu­ra des­ta­ca a boa res­pos­ta do pú­bli­co a es­te pro­gra­ma

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Letras Galegas -

A con­ce­llei­ra de Cul­tu­ra de Mon­for­te, Marina Dou­tón, ex­pli­ca as ra­zóns po­las que o seu de­par­ta­men­to dis­tri­búe as ac­ti­vi­da­des du­ran­te to­do o mes. «Pre­ten­de­mos que ha­xa ac­ti­vi­da­des to­das as fins de se­ma­na do mes de maio e al­gúns días po­la se­ma­na, e o que bus­ca­mos é que agra­den a to­dos os pú­bli­cos», su­bli­ña Dou­tón.

A con­ce­llei­ra mon­for­ti­na agra­de­ce a res­pos­ta que es­tá ato­pan­do por par­te do pú­bli­co. «Es­ta­mos moi le­dos, por­que a xen­te res­pon­de. Hai un­ha cla­ra apos­ta po­la mú­si­ca, por­que es­ta­mos nun­ha co­mar­ca cun­ha im­por­tan­te tra­di­ción nes­te ei­do», con­clúe a con­ce­llei­ra mon­for­ti­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.