Olim­pia­das Es­co­la­res no sur da pro­vin­cia

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Letras Galegas -

Os cen­tros de en­sino de Mon­for­te ce­le­bran ho­xe a fa­se fi­nal das Olim­pia­das Es­co­la­res, un­ha ac­ti­vi­da­de que pro­mo­ven as dis­tin­tas aso­cia­cións de pais e nais. Du­ran­te to­do o día, as co­mu­ni­da­des edu­ca­ti­vas dos co­le­xios Fe­rro­via­rio, To­rre de Le­mos, Co­le­xio No­vo e A Gán­da­ra e o IES Río Ca­be com­pe­ti­rán en dis­tin­tas mo­da­li­da­des de­por­ti­vas.

Es­tas olim­pia­das te­ñen un ca­rác­ter de con­vi­ven­cia, ade­mais de so­li­da­rio. Os or­ga­ni­za­do­res con­vi­dan aos par­ti­ci­pan­tes a apor­tar un qui­lo de pro­du­tos non pe­re­ce­doi­ros, que lo­go en­tre­ga­rán ao ban­co de ali­men­tos de Mon­for­te.

Os re­sul­ta­dos te­ñen un ca­rác­ter se­cun­da­rio, posto que do que se tra­ta é de que alum­nos de dis­tin­tos cen­tros ce­le­bren un­ha xor­na­da de con­fra­ter­ni­da­de. Es­ta é a se­gun­da edi­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.