Pan­tón aco­lle as Xor­na­das do Ro­má­ni­co

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Letras Galegas -

Co­mo vén sen­do ha­bi­tual to­dos os anos, o Con­ce­llo de Pan­tón or­ga­ni­za as Xor­na­das do Ro­má­ni­co, que che­gan a súa tri­xé­si­ma edi­ción. O pri­mei­ro ac­to se­rá o vin­dei­ro día 26 cun­ha char­la ti­tu­la­da «O Ter­ma­lis­mo en Pan­tón» na lem­bran­za do dou­tor Luís Ro­drí­guez Mí­guez. A se­guin­te con­fe­ren­cia ce­le­bra­ra­se o día 9 de xu­ño. Ti­tú­la­se «Os ape­li­dos das Te­rras de Pan­tón», que co­rre­rá a car­go da pro­fe­so­ra de Fi­lo­lo­xía Ga­le­ga e Por­tu­gue­sa da Uni­ver­si­da­de de San­tia­go, Ana Isa­bel Bou­llón Agre­lo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.