Un plan que se ex­pón es­tes días no País Vas­co

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Autores Lucenses -

Gui­ti­riz te­rá im­por­tan­te pro­ta­go­nis­mo en ac­ti­vi­da­des que nos vin­dei­ros días, co ga­llo da ce­le­bra­ción do Día das Le­tras Ga­le­gas, se ce­le­bra­rán no País Vas­co. A cam­pa­ña de re­cu­pe­ra­ción da ca­sa na­tal do poe­ta Xo­sé Ma­ría Díaz Cas­tro e a pro­xec­ción da cur­ta­me­tra­xe A cha­ve de Bas­cuas —ro­da­da no con­ce­llo, es­trea­da o ano pa­sa­do, ba­sea­da nun ri­to ven­ce­lla­do coa pa­rro­quia de San Sal­va­dor de Par­ga e di­ri­xi­da po­lo gui­ti­ri­cen­se Bruno Pe­na— amo­sa­rán esa pre­sen­za chai­re­ga.

Na Uni­ver­si­da­de de Deus­to (día 19, 18 ho­ras), na Ca­sa de Ga­li­cia de San­tur­ce (día 19, 20 ho­ras), no Cen­tro Ga­le­go de Lau­dio (día 20, 19 ho­ras), no Con­ser­va­to­rio de Ses­tao (día 21, 11.30 ho­ras) e no lo­cal da aso­cia­ción de ve­ci­ños de Ma­sus­te­gi (día 21, 18 ho­ras) ce­le­bra­ran­se eses ac­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.