“A xen­te es­tá apos­tan­do po­lo ru­ral para em­pren­der ne­go­cios”

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - News -

¿Co­mo va­lo­ra que a esta con­vo­ca­to­ria se pre­sen­ta­ran tan­tos can­di­da­tos? Era pre­vi­si­ble po­la gran de­man­da de in­for­ma­ción que ha­bía des­de o pri­mei­ro mo­men­to da pos­ta en mar­cha do pro­gra­ma Lea­der, tan­to des­de a ofi­ci­na do GDR co­mo du­ran­te as xor­na­das de di­fu­sión do mes­mo. O no­so te­rri­to­rio é moi di­ná­mi­co e cun gran em­pren­de­men­to e así que­dou re­flec­ti­do sem­pre en to­das as con­vo­ca­to­rias do pro­gra­ma Lea­der. A xen­te es­tá apos­tan­do po­lo ru­ral para em­pren­der ne­go­cios de moi di­ver­sa ín­do­le ven­do no mes­mo un gran po­ten­cial de de­sen­vol­ve­men­to. ¿Que lle pa­re­ce que se pre­sen­ta­ran pro­xec­tos tan va­ria­dos? Dé­be­se so­bre to­do a que es­tes pro­gra­mas Lea­der per­mi­ten que así se­xa, ten­do un aba­ni­co am­plo de me­di­das sub­ven­cio­na­bles, pre­ci­sa­men­te para con­se­guir un des­en­ro­lo equi­li­bra­do e sos­ti­ble do te­rri­to­rio, no que par­ti­ci­pan tan­to o sec­tor pú­bli­co co­ma o pri­va­do. ¿Que ti­po de in­for­ma­ción de­man­da o ci­da­dán que vi­si­ta por pri­mei­ra vez as ins­ta­la­cións? En pri­mei­ro lu­gar o que desexan é sa­ber si a idea ou pro­xec­to que traen en men­te en­cai­xa co­mo sub­ven­cio­na­ble den­tro do pro­gra­ma Lea­der, ben co­mo pro­xec­tos a sub­ven­cio­nar nun­ha úni­ca fa­se ou en va­rias, e se­nón fo­ra así, ou­tras al­ter­na­ti­vas de sub­ven­ción ás que po­de­rían op­tar e des­pois por­cen­ta­xes de sub­ven­ción, ba­re­mo, gas­tos sub­ven­cio­na­bles, do­cu­men­ta­ción a pre­sen­tar, etc... ¿É cer­to que con es­tes fon­dos ta­mén se fi­nan­cian gas­tos de xes­to­ría para rea­li­zar trá­mi­tes que qui­zais o fu­tu­ro pro­mo­tor non es­tá acos­tu­ma­do a rea­li­zar? Non exac­ta­men­te, o que en­tra co­mo un gas­to sub­ven­cio­na­ble son os es­tu­dos de via­bi­li­da­de, que en­tran den­tro de cus­tos xe­rais vin­cu­la­dos aos gas­tos de in­ves­ti­men­to. ¿Sá­be­se a can­to van as­cen­der os fon­dos cos que con­ta­rá o GDR-1 Te­rras de Mi­ran­da na súa vin­dei­ra con­vo­ca­to­ria? Pois non, por­que a di­fe­ren­cia dou­tros pro­gra­mas Lea­der an­te­rio­res, as con­vo­ca­to­rias anuais ábreas Aga­der. Iso si, sem­pre con­tem­plan or­za­men­to para dúas anua­li­da­des por­que po­de haber pro­xec­tos de exe­cu­ción bi­a­nual. Por cer­to, ¿can­do sai­rá a vin­dei­ra con­vo­ca­to­ria? Pre­vi­si­ble­men­te no mes de xa­nei­ro e es­ta­rá aber­to o pra­zo de pre­sen­ta­ción de so­li­ci­tu­des ata o 31 de mar­zo. Des­pois do 31 de mar­zo ata o 31 de maio, se­rá o pra­zo para un­ha se­gun­da con­vo­ca­to­ria no ca­so de que non se com­pro­me­te­ra to­tal­men­te o or­za­men­to anual. ¿Que re­co­men­da­cións lle fa­ría ao ci­da­dán que ten dú­bi­das á ho­ra de ini­ciar­se nun pro­xec­to que po­de­ría ser sub­ven­cio­na­ble? Que se acer­que po­la ofi­ci­na do GDR ou que se po­ña en con­tac­to por cal­que­ra dos me­dios dis­po­ñi­bles (Te­lé­fono, e-mail, .... ) para pe­dir in­for­ma­ción ¿Te­ñen pre­vis­to rea­li­zar pro­xec­tos con­xun­tos con ou­tros GDRs ou GALPs? Si, de fei­to, pre­ve­se que pron­to se abri­rá a con­vo­ca­to­ria para pre­sen­tar pro­xec­tos de coope­ra­ción. Na no­sa es­tra­te­xia de de­sen­vol­ve­men­to xa se con­tem­pla­ba esta po­si­bi­li­da­de ha­ben­do un­ha se­rie de te­má­ti­cas pro­pos­tas nas que nos pa­re­cía im­por­tan­te tra­ba­llar con ou­tros te­rri­to­rios, tan­to ga­le­gos, co­mo na­cio­nais ou in­clu­so in­ter­na­cio­nais, entre elas es­ta­ban a agroa­li­men­ta­ción, ar­te­sa­nía, co­mer­cio lo­cal, pa­tri­mo­nio, pro­mo­ción em­pre­sa­rial e tu­ris­mo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.