As ba­rra­cas se­gui­rán os días 13 e 14 e con pre­zos es­pe­ciais

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Programa -

Co­mo su­ce­de­ra o pa­sa­do ano, aín­da que a pro­gra­ma­ción de San Froi­lán re­ma­ta o ven­res 12, as ba­rra­cas po­de­rán es­tar aber­tas os días 13 e 14, on­de os ba­rra­quis­tas anun­cian que te­rán pre­zos es­pe­ciais. Es­te fin de se­ma­na ex­tra su­po­rá uns in­gre­sos pa­ra os em­pre­sa­rios pe­ro ta­mén un un­ha úl­ti­ma opor­tu­ni­da­de pa­ra que as fa­mi­lias po­dan go­zar das atrac­cións e a uns pre­zos máis ase­qui­bles.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.