Par­ti­ci­pan no des­fi­le do tra­xe ga­le­go

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Tradicións -

Tra­xan­dai­na vai par­ti­ci­par es­te ano por pri­mei­ra vez no des­fi­le do tra­xe ga­le­go, que se no ce­le­bra no me­dio­día do Do­min­go das Mozas, acom­pa­ñan­do ao co­lec­ti­vo que xa le­va anos pre­sen­tan­do o ac­to dian­te do Con­ce­llo, a Aso­cia­ción do Tra­xe Ga­le­go de San­tia­go. «Imos le­var 20 tra­xes ca­da un; no no­so ca­so son pe­zas an­ti­gas ou re­pro­du­ci­das de pe­zas an­ti­gas, to­das fei­tas a man», ex­pli­ca An­tón San­jur­jo. Pre­ci­sa­men­te os mo­de­los que pre­sen­ta Tra­xan­dai­na pui­dé­ron­se ver es­te ano nun­ha ex­po­si­ción na Ca­pe­la de San­ta Ma­ría so­bre o tra­xe al­deán ga­le­go. Os tra­xes que se lu­ci­rán es­te do­min­go se­rán le­va­dos por edís da cor­po­ra­ción e por au­to­ri­da­des de to­das as for­ma­cións po­lí­ti­cas en Lu­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.