O po­lé­mi­co tras­la­do das fes­tas ao ve­rán

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - O Libro -

«Es­ta foi un­ha cues­tión que vai es­tar pre­sen­te des­de o mo­men­to en que se em­pe­zan a con­so­li­dar as fes­tas nos 80. O 22 de se­tem­bro de 1887, El Lu­cen­se de­di­ca­ba un sol­to co tí­tu­lo Nues­tra fies­ta prin­ci­pal: ‘Si echa­mos mano de la es­ta­dís­ti­ca y con­sul­ta­mos un de­ce­nio o dos, nos en­con­tra­re­mos que en la in­men­sa ma­yo­ría, los tem­po­ra­les han ve­ni­do a de­frau­dar las es­pe­ran­zas de los via­je­ros y tra­ji­nan­tes’. Con is­to non que­ría di­cir que se de­bía su­pri­mir a fei­ra de San Froi­lán, xa que ti­ña que sub­sis­tir por res­pec­to ao san­to pa­trón e ás tra­di­cións, pe­ro con­si­de­ra­ba que es­tan­do a ci­da­de pri­vi­le­xia­da coa pre­sen­za do San­tí­si­mo Sa­cra­men­to, de­bía de con­si­de­rar­se co­mo pri­mei­ra fes­ta a de Cor­pus Ch­ris­ti, xa que coin­ci­día coa máis be­la das es­ta­cións, de­ben­do as cor­po­ra­cións e os par­ti­cu­la­res, ‘ha­cer cuan­tos sa­cri­fi­cios fue­sen ima­gi­na­bles, pa­ra atraer a nues­tra ciu­dad con­cu­rren­cia y di­ne­ro, pro­por­cio­nan­do di­ver­sio­nes a los fo­ras­te­ros’».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.