Pro­gra­ma con 280 ac­tos pa­ra to­dos los gus­tos

Ata o día 12 ha­be­rá ac­ti­vi­da­des que es­te ano apos­tan po­los ar­tis­tas e a cul­tu­ra ga­le­ga

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Portada - SU­SO VA­RE­LA

O Con­ce­llo de Lu­go, or­ga­ni­za­dor das fes­tas de San Froi­lán, cifra en 280 os ac­tos que ha­be­rá es­te ano nas pa­tro­nais lu­cen­ses. O pro­gra­ma in­clúe ac­ti­vi­da­des pa­ra to­dos os gus­tos e pú­bli­cos, des­de be­bés ata os máis maio­res, des­de mú­si­cas del mun­do ata de­por­te, des­de ar­te a cul­tu­ra tra­di­cio­nal, des­de fe­rias a ba­rra­cas.

VERNES 5. DÍA DE SAN FROI­LÁN.

11.00 ho­ras. Fei­ra de an­ti­güi­da- des e co­lec­cio­nis­mo na rúa da Raí­ña. Ata as 21.00 h.

12.00 h Ofren­da da Cor­po­ra­ción a San Froi­lán, na Ca­te­dral de Lu­go, acom­pa­ña­dos po­los Cam­pei­ros de San Xoán do Cam­po.

12.00 h Pa­sa­rrúas dos Tras­ti­ños de Cas­te­lo por Al­bei­ros e As Gán­da­ras.

12.45 h Con­cer­to de Lu­cus En­sem­ble + Pi­lo­cha + Lis La­tas na pr. de San­ta Ma­ría.

13.00 h Se­sión ver­mú a car­go do gru­po Skin­tight na Rin­co­na­da do Mi­ño.

13.00 h Os Pe­lú­dez en­tre nós po­la pr. Maior e o Re­cin­to Fei­ral.

13.00 h Pa­sa­rrúas de De­van­doi­ra in­fan­til po­la Pra­za Már­ti­res de Ca­rral, rúa Di­nán e rúa San Ro­que ata Mon­ti­rón.

13.00 h Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga Os Ami­gos de Ma­no­lo por Re­ca­te­lo, Pu­ro Cora, Vi­la de Foz e Re­cin­to Fei­ral.

13.30 h Se­sión ver­mú a car­go de Vrá­si­ca no Cam­po Cas­te­lo.

19.00 h Ver­be­na ga­le­ga d’an­tes. Ven a apren­der a bai­lar con Xabier Igle­sias, coa ac­tua­ción de Ai­ri­ños da Fre­ba e os Dan­zan­tes do Xei­to. Ca­rac­te­rí­za­te dos anos 40/50!

19.00 h Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga A Ex­cu­sa por Re­ca­te­lo, Pu­ro Cora e Re­cin­to Fei­ral.

19.00 h Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga Ga­rra­fón.com po­la pr. Már­ti­res de Ca­rral, San Pe­dro, rúa Pro­gre­so, San Mar­cos e Rua­no­va.

19.30 h Pa­sa­rrúas de Ai­ri­ños de Or­za­bai po­la av­da da Co­ru­ña, des­de a Me­du­sa, po­las pr. Via­na do Cas­te­lo e Agro do Ro­lo.

21.00 h. Con­cer­to de La M.O.D.A. na pr. Hor­ta do Seminario.

22.00 h Es­pa­zo Hip Hop na pr. da Soi­da­de, con Green­soul (te­lo­nei­ro), CTX e Te­ki­las, The cross­roads mu­sic e ar­tis­tas de Cap­su­le Corp (Happy004, KrK002, Kar­ba e Sad Gon­sa­les). Pe­che do Es­pa­zo coa ac­tua­ción dos Dj Ja­ko Ro­be e Mi­guel Palacios ás 01.00 h.

23.00 h Es­pec­tácu­lo Pi­ro­mu­si­cal + vi­deo­ma­ping, na pr. Maior, dian­te da Ca­sa do Con­ce­llo, en hon­ra a San Froi­lán.

23.30 h Con­cer­to de Ze­net na pr. de San­ta Ma­ría.

00.45 h Os Fes­ti­cul­to­res e Lou­band po­lo re­cin­to his­tó­ri­co.

SÁ­BA­DO 6. DÍA DE FE­RROL

11.00 ho­ras. Fei­ra de an­ti­güi­da­des e co­lec­cio­nis­mo na rúa da Raí­ña. Ata as 21.00 h.

11.00 h O San Froi­lán Te­ce­dei­ro, ac­ti­vi­da­de aber­ta de ces­te­ría a car­go da aso­cia­ción Co­ra­zóns Ar­te­sáns no par­que Ro­sa­lía de Cas­tro ata as 13.30 h. (no pa­tio de O Ve­llo Cár­ce­re en ca­so de chu­via).

11.30 h IX Des­fi­le de Gan­do San Froi­lán. Per­co­rri­do: tra­mo peo­nil da ron­da, pr. da Cons­ti­tu­ción, Cam­po Cas­te­lo, pr. Maior e Bis­po Agui­rre. Gru­po acom­pa­ñan­te Raí­ces do Cam­po.

12.00 h Pa­sa­rrúas de An­ta­ru­xas e Sor­tei­ros po­la av­da. Ramón Fe­rrei­ro, Ro­drí­guez Mou­re­lo e rúa Pu­ro Cora.

12.15 h Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga Son do Mi­ño por Qui­ro­ga Ba­lles­te­ros, pr. da Soi­da­de,Ti­ne­ría, rúa do Mi­ño, pr. do Cam­po e zo­na dos vi­ños.

12.30 h Re­cep­ción á Cor­po­ra­ción do Con­ce­llo de Fe­rrol na ca­sa do Con­ce­llo.

13.00 h Ac­tua­ción da es­co­la de mú­si­ca Fá­bri­ca de Sons na pr. do Can­ti­ño.

13.00 h Se­sión Ver­mú de West Si­de Bo­nes na pr. da Soi­da­de.

17.00 h XVI Fes­ti­val de Cul­tu­ra Tra­di­cio­nal, or­ga­ni­za­do poR Can­ti­gas e Fro­res. Par­ti­ci­pan: Gru­po Et­no­grá­fi­co de Areo­sa (Via­na do Cas­te­lo-Por­tu­gal) e Aso­cia­ción Et­no­grá­fi­ca Don San­cho (Zamora).

17.00 h O San Froi­lán. Te­ce­dei­ro, ac­ti­vi­da­de aber­ta de ces­te­ría a car­go da aso­cia­ción Co­ra­zóns Ar­te­sáns no par­que Ro­sa­lía de Cas­tro ata as 21.00 h. (pa­tio Ve­llo Cár­ce­re en ca­so de chu­via).

18.00 h A Duen­de­ne­ta no Cam­po Cas­te­lo.

18.30 h Pa­sa­rrúas de Arrin­ca­dei­ra Folk po­la rúa San Mar­cos, Bo­la­ño Ri­ba­de­nei­ra, rúa San Froi­lán e Rua­no­va.

20.00 h Pa­sa­rrúas de Tre­boa­da po­la rúa Qui­ro­ga Ba­lles­te­ros, Mer­ca­do Mu­ni­ci­pal e Pra­za de Abas­tos.

20.30 h Con­cer­to de Hom­bres G na pr. Hor­ta do Seminario.

22.30 h Con­cer­to de Ja­vie­ra Me­na na pr. de San­ta Ma­ría.

23.30 h Ver­be­na coa or­ques­tra La Fa­vo­ri­ta. na pr. Maior.

00.00 h Noi­te elec­tró­ni­ca con: Ga­li­cian Army, Ma­nu Chady, Fris­co & Mar­cos Peón, na pr. de San­ta Ma­ría.

DO­MIN­GO DAS MOZAS

11.00 ho­ras. Fei­ra de an­ti­güi­da­des e co­lec­cio­nis­mo na rúa da Raí­ña. Ata as 21.00 h.

11.00 h O San Froi­lán Te­ce­dei­ro, ac­ti­vi­da­de aber­ta de ces­te­ría a car­go da aso­cia­ción Co­ra­zóns Ar­te­sáns no par­que Ro­sa­lía de Cas­tro ata as 13.30 h. (no pa­tio de O Ve­llo Cár­ce­re en ca­so de chu­via).

11.30 h Mú­si­ca Tra­di­cio­nal do Do­min­go das Mozas, coa Aso­cia­ción de Gai­tei­ros Ga­le­gos, po­lo re­cin­to his­tó­ri­co. Par­ti­ci­pan: Aber­tal (A Rúa), A Vol­ta do Agro (Lu­go), Aru­me (Boi­ro), Ban­da de Gai­tas Son da Chai­ra (Te­rra Chá), Cai­van­ca, Cán­ti­gas e Fro­res e Fol­quia­da (Lu­go), Lag­har­tei­ras (Mos), Os Cam­pan­tes da Ba­ña (A Ba­ña), Os de Al­gu­res (Pon­te­ve­dra), Re­vi­ra­vol­ta e Xao­ra (Lu­go).

11.30 h Re­cep­ción na ca­sa do Con­ce­llo á Aso­cia­ción do Tra­xe Ga­le­go de San­tia­go + Tra­xan­dai­na de Lu­go. Pa­seo e ex­hi­bi­ción ata o par­que Ro­sa­lía de Cas­tro.

12.30 h Ofren­da flo­ral a Ro­sa­lía de Cas­tro por par­te de Pa­lo­ma Lu­gil­de coa par­ti­ci­pa­ción dos Xíl­ga­ros de Lu­go + Lu­la­vai

12.30 h Pa­sa­rrúas de Pe­le­xo de Ghai­ta den­de a por­ta de San­tia­go, po­la rúa San­tia­go e Cal­za­da da Pon­te.

12.30 h Pa­sa­rrúas dos Va­lu­ros po­lo Sa­gra­do Co­ra­zón.

12.30 h Pa­sa­rrúas de Abren­te po­la Mi­la­gro­sa, Camiño Real, rúa Ma­llor­ca e Av. da Co­ru­ña.

13.00 h Ac­tua­ción de Lu­la­vai na pr. de San­ta Ma­ría.

13.30 h Se­sión ver­mú a car­go de La­cón con Gre­los na Soi­da­de.

17.00 h O San Froi­lán Te­ce­dei­ro, ac­ti­vi­da­de aber­ta de ces­te­ría a car­go de Co­ra­zóns Ar­te­sáns no par­que Ro­sa­lía de Cas­tro ata as 21.00 h. (pa­tio do Ve­llo Cár­ce­re en ca­so de chu­via).

17.00 h Con­cer­tos das Ban­das Mú­si­ca: Agru­pa­ción Mu­si­cal do Ro­sal + Ban­da de Sober.

17.30 h XX Mos­tra de mú­si­ca tra­di­cio­nal do Do­min­go das Mozas coa Aso­cia­ción de Gai­tei­ros Ga­le­gos po­lo re­cin­to his­tó­ri­co. 20.30 h Con­cer­to de Ro­za­lén na pr. Hor­ta do Seminario. 22.15 h Con­cer­to de Nathy Pe­lu­so + Big Me­nú na pr. de San­ta Ma­ría.

23.00 h Ver­be­na coa Ban­da Gau­dí na pr. Maior.

LUNS 8. DÍA DAS PER­SOAS MAIO­RES

12.30 h O 12.00 h Pa­sa­rrúas das Vi­kin­gas po­la rúa Pro­gre­so, Raí­ña, San Mar­cos, pr. de Fe­rrol, Cam­po Cas­te­lo, San Pe­dro e Már­ti­res de Ca­rral.

12.00 a 20.00 h Cul­tu­ra e tra­di­ción no Camiño a car­go de Tra­xan­dai­na no Can­ti­ño Ne­me­sio Co­bre­ros. Día do Li­ño a car­go da Aso­cia­ción de Mu­lle­res de In­sua (Vilalba) con re­crea­ción de tra­ba­llos rea­li­za­dos nas an­ti­gas Tas­cas do Li­ño + tear de ta­piz

12.30 h En­tre­ga pre­mios do Con­cur­so de ta­pas. O Ve­llo Cár­ce­re

13.30 h Se­sión ver­mú con Los Al­cán­ta­ra na pr. de San­ta Ma­ría.

16.00 a 20.00 h Cul­tu­ra e tra­di­ción no Camiño no Can­ti­ño Ne­me­sio Co­bre­ros. Obra­doi­ro de xo­gue­tes so­no­ros a car­go de Xa­ne­co Tu­bío.

17.30 h Se­sión coa or­ques­tra Brei­xa Band na pr. Maior.

18.30 h Os Pe­lú­dez en­tre nós na se­sión de tar­de da pr. Maior.

18.45 h Cul­tu­ra e tra­di­ción no Camiño na pr. Can­ti­ño Ne­me­sio Co­bre­ros, ac­tua­ción mu­si­cal a car­go de Bran­ca Vi­lla­res.

20.00 h Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga Te­rra Chá po­la Rua­no­va.

21.00 h Con­cer­to de Adrián Vi­go na pr. de San­ta Ma­ría.

FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

Ima­xe do con­cer­to inau­gu­ral do pa­sa­do San Froi­lán, de Go­ran Bre­go­vic, on­de acu­die­ron es­pec­ta­do­res de to­das as ida­des.

FO­TO A.LÓ­PEZ

Fes­ti­val de Cul­tu­ra Tra­di­cio­nal, sá­ba­do 6.

FO­TO J.LÓ­PEZ

Fris­co & Mar­cos Peón, o sá­ba­do 6.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.