«As fes­tas de San Froi­lán mar­can un­ha vi­da»

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - A Protagonista Lucense -

Pa­lo­ma Lu­gil­de, aín­da que na­da en Noia, é xa un­ha lu­gue­sa máis. Lem­bra a pri­mei­ra im­pre­sión que se le­vou can­do che­gou a Lu­go coa súa fa­mi­lia e viu o San Froi­lán: «Foi im­pre­sio­nan­te, al­go que me en­can­tou e ma­ra­bi­llou, por­que é un­ha fes­ta di­fe­ren­te xa que é do po­bo e que vi­ve o po­bo na rúa». Lu­gil­de qué­da­se co olor a fes­ta que se trans­mi­te es­tes días na rúa e coa sen­sa­ción de fe­li­ci­da­de, «aín­da que non po­de­mos es­que­cer que hai ou­tras reali­da­des, e aí es­tán os man­te­iros». A ac­triz re­co­ñe­ce que xa lle ten tan­to ca­ri­ño ao San Froi­lán, «a pe­sa­res de que sem­pre me co­lle tra­ba­llan­do», que hai tres anos, can­do ti­vo que fal­tar ao es­tar in­gre­sa­da no hos­pi­tal, «non pa­ra­ba de bo­tar de me­nos a fes­ta e así foi que ao ano se­guin­te go­ceino co­ma nun­ca an­tes o fi­xe­ra», ex­pli­ca rin­do es­ta noie­sa na­mo­ra­da da súa te­rra de aco­lli­da: «Es­tas fes­tas mar­can un­ha vi­da».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.