« O que pu­xo en va­lor a Ri­bei­ra Sa­cra foi o vi­ño»

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Feira Do Viño De Amandi -

O pre­si­den­te do con­se­llo re­gu­la­dor da Ri­bei­ra Sa­cra in­sis­te nas pe­cu­lia­ri­da­des que pre­sen­ta a fei­ra de Amandi. Asi­mes­mo, ana­li­za o fu­tu­ro do sec­tor, que ca­li­fi­ca de «po­si­ti­vo».

—¿Con que vi­ños se ato­pa­rá o pú­bli­co es­ta fin de se­ma­na?

—A fei­ra de Amandi é a pre­sen­ta­ción da no­va co­llei­ta. Pre­ci­sa­men­te, es­ta fi­lo­so­fía que se man­tén no tem­po é a que a di­fe­ren­za dou­tros cer­ta­mes.

—¿Go­za de saú­de o sec­tor?

—O sec­tor es­tá me­dran­do, e así se ma­ni­fes­ta co in­cre­men­to da pro­du­ción e dos pre­zos. O te­rri­to­rio da Ri­bei­ra Sa­cra é bo­ni­to, pe­ro o que o pu­xo en va­lor foi o vi­ño, a pe­sar de que ha­xa al­gúns que con­si­de­ran que foi ao re­vés. O vi­ño foi o mo­tor e o que di­na­mi­zou a eco­no­mía da zo­na. As pai­sa­xes e o ro­má­ni­co exis­ti­ron sem­pre, pe­ro co­me­zou­se a fa­lar da zo­na no in­tre no que o vi­ño foi ren­di­ble. Con­si­de­ro que o sec­tor con­ti­núa me­dran­do, co­mo din os po­lí­ti­cos, axei­ta­da­men­te, sen gran­des cam­bios e sen sal­tos. En­ten­do que es­te é o ca­mi­ño. O fu­tu­ro é pro­me­te­dor, por­que con­ta­mos con vi­ños con ex­ce­len­tes con­di­cións pa­ra com­pe­tir no mer­ca­do.

—¿Que men­sa­xe lle tras­la­da aos lec­to­res?

—Que ve­ñan a go­zar da fin de se­ma­na a So­ber e dos ex­ce­len­tes vi­ños que se pre­sen­ta­rán na fei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.