Un pro­xec­to de 13 mi­llóns que re­cu­pe­rou es­pa­zos pú­bli­cos pa­ra o seu uso pú­bli­co

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

OP­lan Ur­ban, un pro­gra­ma de in­ves­ti­men­to de 13 mi­llóns de eu­ros, marcou un an­tes e un des­pois en Lu­go, trans­for­man­do a ci­da­de, re­cu­pe­ran­do es­pa­zos pú­bli­cos pa­ra o seu uso pú­bli­co e po­ñen­do en va­lor a ri­que­za ar­queo­ló­xi­ca lu­gue­sa. Con es­te plan, que con­tou cun­ha axu­da FE­DER de 8 mi­llóns de eu­ros, 3 mi­llóns da Depu­tación e 2 do Con­ce­llo, a en­ti­da­de lo­cal hu- ma­ni­zou o cen­tro his­tó­ri­co e a zo­na con­ti­gua ex­te­rior á Mu­ra­lla. Dun­ha for­ma sis­te­má­ti­ca, den­de o 2009 ata a ac­tua­li­da­de, Lu­go ti­vo ac­ce­so a un fi­nan­cia­men­to eu­ro­peo. Gra­zas a es­ta in­xec­ción eco­nó­mi­ca, a ci­da­de em­pren­deu un­ha re­vo­lu­ción de cam­bio nos seus es­pa­zos em­ble­má­ti­cos na ci­da­de, que per­mi­ti­ron tran­for­ma­los, man­ten­do sem­pre o seu va­lor his­tó­ri­co e cul­tu­ral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.