O Con­ce­llo de Lu­go apoia os au­tó­no­mos e py­mes dos de abas­tos con di­ver­sas obras de acon­di­cio­na­men­to

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

Cos au­tó­no­mos e mi­cro­pe­mes que xes­tio­nan os postos dos Mer­ca­dos de Abas­tos, fi­xé­ron­se moi­tas ac­cións de apoio aos seus negocios. Po­la na­tu­re­za des­ta ci­da­de, cun­ha con­tor­na ru­ral moi for­te que co­mer­cia­li­za os seus pro­du­tos nos Mer­ca­dos do cen­tro da ca­pi­tal, en­ten­de­mos que es­tas do­ta­cións te­ñen que se­guir sen­do lu­ga­res da com­pra dia­ria pa­ra os ve­ci­ños e un lu­gar atrac­ti­vo pa­ra os tu­ris­tas que desexen co­ñe­cer os pro­du­tos au­tóc­to­nos. Por ese mo­ti­vo, ade­mais de rea­li­zar di­ver­sas obras de acon­di­cio­na­men­to dos Mer­ca­dos (Pra­za de Abas­tos aín­da en exe­cu­ción con fon­dos com­ple­men­ta­rios de Depu­tación e Mer­ca­do de Qui­ro­ga Ba­lles­te­ros) rea­li­zá­ron­se nu­me­ro­sas ac­cións re­la­cio­na- das coa co­mer­cia­li­za­ción e pre­sen­ta­ción de pro­du­to, etc. En­tre as ac­tua­cións desen­vol­vi­das, des­tá­can­se: creou­se un­ha web pa­ra os 76 postos dos Mer­ca­dos de Abas­tos na que 21 postos ofre­cen ade­mais co­mer­cio electrónico; deseñá­ron­se e re­par­ti­ron 4.500 em­ba­la­xes de ma­dei­ra pa­ra me­llo­rar a pre­sen­ta­ción dos pro­du­tos con­se­guin­do trans­for­mar pro­du­tos de ca­li­da­de que maio­ri­ta­ria­men­te se com­pran pa­ra con­su­mo pro­pio en ar­ti­gos de aga­sa­llo; nos pla­nos do cen­tro his­tó­ri­co (tan­to nun­ha pe­que­na ti­ra­da en 2013 co­mo ou­tra pa­ra dis­tri­bu­ción ma­si­va de 2015) in­clúen­se os edi­fi­cios dos Mer­ca­dos de Abas­tos co­mo lu­ga­res destacados; ela­bo­rou­se un fo­lle­to electrónico con lo­tes de pro­du­tos de 10 es­ta­ble­ce­men­tos que se en­viou a ca­se 300 en­ti­da­des aso­cia­ti­vas vin­cu­la­das con Ga­li­cia en to­do o mun­do; con 15 es­ta­ble­ce­men­tos le­vou­se a ca­bo un tra­ba­llo de ase­so­ra­men­to con ex­per­tos en ca­li- da­de ali­men­ta­ria pa­ra es­tu­dar con ca­da co­mer­cian­te a po­si­bi­li­da­de de ad­he­sión a se­los de ca­li­da­de, co­ñe­cer os re­qui­si­tos dos pro­du­tos eco­ló­xi­cos, no­vas li­ñas de tra­ba­llo, etc.; ela­bo­rou­se e dis­tri­buíu­se aos 76 co­mer­cian­tes dos Mer­ca­dos de Abas­tos un ma­nual gráfico con con­se­llos so­bre pre­sen­ta­ción de pro­du­tos nas súas vi­tri­nas e fa­ci­li­tóu­se­lles a ta­re­fa de si­na­lar os pre­zos coa dis­tri­bu­ción dun to­tal 2.500 mar­ca­do­res. O acon­di­cio­na­men­to do Mer­ca­do de Abas­tos su­pu­xo un im­por­tan­te cam­bio, res­pec­tuo­so cos co­mer­cian­tes tra­di­cio­nais e cos pro­du­to­res do cam­po que ven­den alí os seus pro­du­tos. Foi un atrac­ti­vo pa­ra moi­ta xen­te da ci­da­de que non o fre­cuen­ta­ba (moi­tas per­soas no­vas non o co­ñe­cen) e ago­ra or­ga­ní­zan­se ac­ti­vi­da­des que axu­dan na súa di­na­mi­za­ción (ac­tos, ac­ti­vi­da­des con ne­nos, even­tos or­ga­ni­za­dos des­de a Con­ce­lle­ría de Cul­tu­ra do con­ce­llo, etc). Es­tá a re­for­zar­se igual-

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.