Plan de cor no En­san­che da Ra­me­lla

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

Ten­do en con­ta que o am­bien­te que se crea nun es­pa­zo pú­bli­co de­pen­de tan­to do es­ta­do das cons­tru­cións co­mo da vi­da que se desen­vol­ve ne­la, des­de UR­BAN fi­xé­ron­se va­rias ac­tua­cións que qui­xe­ron abar­car moi­tos des­tes as­pec­tos con in­ves­ti­men­tos di­rec­tos no pú­bli­co e axu­das pa­ra os pe­que­nos negocios. Pa­ra che­gar ta­mén ás vi­ven­das pri­va­das, fí­xo­se un con­ve­nio co Co­le­xio de ar­qui­tec­tos na zo­na de­no­mi­na­da “En­san­che da Ra­me­lla” cun­ha pro­pos­ta de cor pa­ra ca­da un dos edi­fi­cios apoián­do­nos nos ar­tí­gos do PEPRI que con­tem­plan a po­si­bi­li­da­de de “es­ta­ble­cer me­dian­te un­ha Or­de­nan­za de Cor un­ha pa­le­ta ou pa­le­tas de cor es­pe­cí­fi­ca que po­de­rá abran­guer a to­ta­li­da­de do ám­bi­to do Plan Especial ou sec­to­res ho­mo­xé­neos des­te. A elec­ción da cor te­rá en con­ta as ca­rac­te­rís­ti­cas do ám­bi­to in­me­dia­to”.

A zo­na eli­xi­da abar­ca as rúas Qui­ro­ga Ba­lles­te­ros, Mon­te­vi­deo (un­ha par­te) e Bo­la­ño Ri­va­de­nei­ra. A tra­vés des­te con­ve­nio o Co­le­xio de ar­qui­tec­tos or­ga­ni­zou un se­mi­na­rio in­ter­na­cio­nal so­bre a cor e, a par­tir dun­ha das pro­pos­tas de in­ter­ven­ción so­bre o En­san­che de Ra­me­lla, un equi­po plu­ri­dis­ci­pli­nar coor­di­na­do po­lo Co­le­xio de ar­qui­tec­tos (ar­qui­tec­tos, so­ció­lo­gos, res­tau­ra­do­res, his­to­ria­do­res) reali­zou un Plan de cor con fi­chas in­di­vi­dua­li­za­das pa­ra un to­tal de 45 edi­fi­cios. Co fin de fa­ci­li­tar as in­ter­ven­cións aos pri­va­dos, pe­diu­se que ca­da fi­cha fo­se acom­pa­ña­da dun or­za­men­to de in­ter­ven­ción pa­ra fa­ci­li­tar aos ve­ci­ños un or­za­men­to orien­ta­ti­vo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.