Si­na­li­za­ción tu­rís­ti­ca

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

As ac­ti­vi­da­des rea­li­za­das den­tro des­te pro­xec­to son:

A co­lo­ca­ción na vía pú­bli­ca den­tro do cen­tro his­tó­ri­co dos se­guin­tes ele­men­tos: 7 pla­ní­me­tros que re­co­llen o plano do cen­tro his­tó­ri­co, si­tua­dos nas por­tas da mu­ra­lla con maior trán­si­to de per­soas e lu­ga­res máis tu­rís­ti­cos.

18 pla­cas in­for­ma­ti­vas de ele­men­tos cul­tu­rais cun bre­ve tex­to ex­pli­ca­ti­vo en es­pa­ñol, ga­le­go, in­glés e brai­lle e un có­di­go QR que en­la­za cun ví­deo. 8 pla­cas di­rec­cio­nais que di­ri­xen ca­ra ás prin­ci­pais pra­zas e mo­nu­men­tos do cen­tro his­tó­ri­co.

O deseño e edi­ción de pla­nos tu­rís­ti­cos en tres idiomas que re­co­llen to­da a in­for­ma­ción da si­na­li­za­ción na rúa xun­to con ou­tros da­tos do pa­tri­mo­nio. En 2013 fí­xo­se un­ha pe­que­na edi­ción de 18.000 pla­nos que se dis­tri­buí­ron a tra­vés de pre­to de 30 es­ta­ble­ce­men­tos hos­ta­lei­ros da ci­da­de que se ad­he­ri­ron a es­ta ini­cia­ti­va. Es­tes pla­nos, que se en­tre­ga­ron ca­se ex­clu­si­va­men­te a vi­si­tan­tes da ci­da­de, apro­véi­tan­se pa­ra di­fun­dir ou­tra ini­cia­ti­va desen­vol­vi­da den­tro do pro­xec­to UR­BAN di­ri­xi­da a pro­mo­cio­nar a ven­da de pro­du­tos au­tóc­to­nos a tra­vés da Pra­za de Abas­tos, o Mer­ca­do e ou­tros lo­cais do cen­tro his­tó­ri­co. En 2015 fai­se un­ha edi­ción de­fi­ni­ti­va tras a fi­na­li­za­ción de to­das as ac­tua­cións (nos dous úl­ti­mos anos in­cor­pó­ran­se di­ver­sos res­tos ro­ma­nos apa­re­ci­dos nas obras) con 375.000 uni­da­des pa­ra un­ha dis­tri­bu­ción ma­si­va.

A pro­du­ción de 28 ví­deos (ca­da un edi­ta­do en tres idiomas) sub­tí­tu­la­dos nos que se ofre­ce un­ha ex­pli­ca­ción máis com­ple­ta dos ele­men­tos cul­tu­rais a tra­vés de ac­to­res ca­rac­te­ri­za­dos co­mo dis­tin­tos per­so­na­xes pú­bli­cos da his­to­ria da ci­da­de que se pre­sen­tan cun fon­do de de­co­ra­do da ci­da­de na súa épo­ca. A crea­ción de can­les nas pla­ta­for­mas Vimeo e You­tu­be nas que se po­den ato­par, or­ga­ni­za­dos por idiomas, to­dos os ví­deos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.