Ca­rril Hos­pi­tal e ca­rril do Son

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

Co­mu­ni­cou­se o Ca­rril do Son co Ca­rril do Hos­pi­tal, os ca­les bor­dean o con­ven­to das RRMM An­gus­tias de San­to Do­min­go e am­bos ter­mi­na­ban en fon­do de sa­co. Así mes­mo, am­pliou­se o Ca­rril do Hos­pi­tal eli­mi­nan­do as cons­tru­cións arri­ma­das ao con­ven­to que foi ne­ce­sa­rio ex­pro­piar de ma­nei­ra pre­via. Tal co­mo re­co­llen os pla­nos de or­de­na­ción do PEPRI, to­dos os es­pa­zos ex­pro­pia­dos es­tán des­ti­na­dos a via­rio. Reur­ba­ni­zou­se a zo­na re­cu­pe­ran­do as fa­cha­das do con­ven­to (edi­fi­cio BIC) afec­ta­das po­las de­mo­li­cións, así co­mo as dos par­ti­cu­la­res no que fo­ron afec­ta­dos po­la ac­tua­ción mu­ni­ci­pal. Creou­se un­ha gran zo­na de es­tan­cia nun es­pa­zo moi me­llo­ra­do. Al­gúns edi­fi­cios do an­ti­go ca­rril do hos­pi­tal em­pe­za­ron a con­si­de­rar co­mo fa­cha­da esa zo­na que se con­fi­gu­rou ao lon­go de moi­tas dé­ca­das e ata es­ta in­ter­ven­ción, co­mo as tra­sei­ras dos edi­fi­cios con aca­ba­dos moi pou­co coi­da­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.