Co­lec­to­res so­te­rra­dos e cam­pa­ña am­bien­tal

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

As ac­ti­vi­da­des rea­li­za­das den­tro des­te pro­xec­to son: A ins­ta­la­ción de 5 illas de co­lec­to­res so­te­rra­dos pa­ra a re­co­lli­da se­lec­ti­va dos se­guin­tes re­si­duos: pa­pel e car­tón, en­va­ses, vi­dro e frac­ción res­to. Pa­ra de­ci­dir a súa lo­ca­li­za­ción tí­vo­se en con­ta a or­ga­ni­za­ción mu­ni­ci­pal pa­ra a re­co­lli­da xe­ral de re­si­duos, a co­rrec­ta dis­tri­bu­ción den­tro do cen­tro his­tó­ri­co e as orien­ta­cións do de­par­ta­men­to de ar­queo­lo­xía en can­to á via­bi­li­da­de po­la po­si­ble afec­ción de res­tos ro­ma­nos. Ta­mén se coida­ron de ma­nei­ra especial to­dos os as­pec­tos re­la­cio­na­dos coa ac­ce­si­bi­li­da­de.

Un­ha vez ins­ta­la­dos os co­lec­to­res deseñou­se un fo­lle­to do que se edi­ta­ron e re­par­ti­ron 4.000 exem­pla­res ex­pli­can­do a lo­ca­li­za­ción dos co­lec­to­res, a re­la­ción de re­si­duos que de­be ir a ca­da ti­po de co­lec­tor e as van­ta­xes de rea­li­zar co­rrec­ta­men­te a se­pa­ra­ción. Os fo­lle­tos re­par­tí­ron­se a co­mer­cian­tes, hos­ta­lei­ros, ofi­ci­nas e ve­ci­ños.

Por úl­ti­mo, tras a re­par­ti­ción dos fo­lle­tos, reali­zou­se un­ha cam­pa­ña de edu­ca­ción am­bien­tal a tra­vés de mo­ni­to­res en ca­da un­ha das illas que ase­so­ra­ron a to­das aque­las per­soas que se ache­ga­ron a de­po­si­tar re­si­duos. Ás per­soas que o fa­cían co­rrec­ta­men­te fí­xo­se­lles un pe­queno re­co­ñe­ce­men­to pe­gán­do­lles un ad­he­si­vo na la­pe­la co le­ma ¿Ti si que re­ci­clas?. Ás per­soas que ne­ce­si­ta­ban in­for­ma­ción ou sen­si­bi­li­za­ción orien­tá­ba­se­lles coa in­for­ma­ción do pro­pio fo­lle­to que xa re­ci­bi­ran no seu do­mi­ci­lio ou ne­go­cio, ex­pli­cán­do­lles a im­por­tan­cia de non mes­tu­rar re­si­duos que po­den en­tor­pe­cer o pro­ce­so de re­ci­cla­xe. Nes­ta cam­pa­ña aten­dé­ron­se a máis de 600 per­soas e ser­viu pa­ra de­tec­tar que os par­ti­cu­la­res rea­li­zan a se­pa­ra­ción en ori­xe e de­po­si­tan de ma­nei­ra co­rrec­ta os re­si­duos nun­ha por­cen­ta­xe moi su­pe­rior ás pemes. Es­tes da­tos son un­ha in­for­ma­ción moi va­lio­sa pa­ra orien­tar fu­tu­ras cam­pa­ñas des­de a área mu­ni­ci­pal de me­dioam­bien­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.