De ca­ra a con­ver­ter Lu­go en pun­to neu­rál­xi­co da tecnoloxía

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

O Go­berno de Lu­go ten a fir­me von­ta­de de con­ver­ter es­te edi­fi­cio de no­vas tec­no­lo­xías no pun­to neu­rál­xi­co dos re­cur­sos tec­no­ló­xi­cos da ci­da­de. Es­tá di­ri­xi­do a to­dos

Es­ta ac­tua­ción im­pli­cou a ex­pro­pia­ción de dous pe­que­nos edi­fi­cios si­tua­dos a ca­rón do Con­ce­llo pa­ra cons­truìr e rea­li­zar os equi­pa­men­tos de pri­mei­ra ins­ta­la­ción dun­ha do­ta­ción de­di­ca­da a usos re­la­cio­na­dos coa sen­si­bi­li­za­ción das no­vas tec­no­lo­xías, con ac­ti­vi­da­des di­ri­xi­das tan­to á ci­da­da­nía co­mo a em­pre­sas. En­tre as al­ter­na­ti­vas que ofre­ce, ten un­ha bi­blio­te­ca es­pe­cia­li­za­da en TIC, au­la pa­ra a for­ma­ción, es­pa­zo pa­ra uso de dis­po­si­ti­vos elec­tró­ni­cos pro­pio, área de na­ve­ga­ción e sa­la mul­tiu­sos equi­pa­da pa­ra vi­deo­con­fe­ren­cias e bu­cle mag­né­ti­co pa­ra per­soas con de­fi­cien­cia au­di­ti­va. O equi­pa­men­to in­for­má­ti­co co que con­ta son: 36 or­de­na­do­res, 3 im­pre­so­ras, dous te­le­vi­so­res, dous so­por­tes pa­ra te­le­vi­sor e seis

li­cen­zas de pro­gra­mas e soft­wa­re in­for­má­ti­cos.

As in­ta­la­cións

os pú­bli­cos e de to­das as ida­des, den­de mo­zos a maio­res, ben se­xan ou non pro­fe­sio­nais, e ta­mén em­pre­sa­rios, em­pren­de­do­res ou aso­cia­cións. Ten un­ha plan­ta bai­xa, on­de se ubi­ca un es­pa­zo de aten­ción ao pú­bli­co, cun so­fá, me­sa e ta­bu­re­tes, que fo­ron rea­li­za­dos por AS­PNAIS, e un­ha zo­na pa­ra car­gar dis­po­si­ti­vos. Así mes­mo, hai equi­pos in­for­má­ti­cos a dis­po­si­ción de usua­rios e un­ha bi­blio­te­ca cuns 350 li­bros so­bre se­gu­ri­da­de in­for­má­ti­ca, soft­wa­re, pro­gra­ma­ción, etc, que es­tá in­te­gra­da coa mu­ni­ci­pal. Na pri­mei­ra plan­ta ató­pa­se un­ha au­la de usos mul­ti­me­dia, así co­mo un­ha sa­la de or­de­na­do­res, e na se­gun­da, ou­tra sa­la de or­de­na­do­res. Con­ta con wifi en to­do o edi­fi­cio, que, co­mo non po­día ser dou­tro xei­to, é to­tal­men­te ac­ce­si­ble.

Nin­guén é alleo ás van­ta­xes que su­po­ñen as no­vas tec­no­lo­xías na so­cie­da­de ac­tual. Por iso o Con­ce­llo pro­gra­ma­rá dis­tin­tas ac­cións for­ma­ti­vas, tan­to a ni­vel bá­si­co co­mo máis téc­ni­co, co ob­xec­ti­vo de me­llo­rar as com­pe­ten­cias di­xi­tais dos in­tere­sa­dos e im­pul­sar o seu desen­vol­ve­men­to no ám­bi­to da tecnoloxía, ofre­cén­do­lle a to­das as per­soas in­tere­sa­das to­das as fe­rra­men­tas coas que con­ta di­to edi­fi­cio. Con es­ta fi­na­li­da­de, ta­mén se le­va­rán a ca­bo xor­na­das di­vul­ga­ti­vas ou obra­doi­ros, aten­den­do ás de­man­das.

Ho­ra­rio

O edi­fi­cio, que pa­sa a de­pen­der da área mu­ni­ci­pal de Con­ce­llo e Ci­da­da­nía, es­ta­rá aber­to de luns a sá­ba­do, de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 21:00 ho­ras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.