Res­tos dun­ha ba­sí­li­ca ro­ma­na

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

Na plan­ta bai­xa, to­dos os que se ache­guen a es­te cen­tro po­de­rán ob­ser­var res­tos dun­ha ba­sí­li­ca ro­ma­na, a úni­ca mos­tra vi­si­ble do Fo­ro ro­mano da ci­da­de. Trá­ta­se dun mu­ro pe­ri­me­tral da na­ve cen­tral da ba­sí­li­ca, e ou­tro que é pa­ra­le­lo a es­te e que se usou co­mo ba­se pa­ra al­gun­ha es­tru­tu­ra non iden­ti­fi­ca­da. O mu­ro de pe­che ten un gro­sor de 1,30 me­tros e es­tá com­pos­to por opus cae­men­ti­ciumn, un ti­po de for­mi­gón ro­mano com­pos­to de can­tos de río e tí­pi­co da zo­na nor­te, na ba­se e por la­xes de lou­sa na par­te su­pe­rior. O ou­tro mu­ro, máis pe­queno, dun me­tro de an­chu­ra, ser­vi­ría co­mo ba­se pa­ra po­ñer un ac­ce­so ou pa­ra a ins­ta­la­ción de es­ta­tuas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.