An­tes e des­pois do Plan Ur­ban

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada -

O Plan Ur­ban do Con­ce­llo de Lu­go ob­ti­vo 10 pre­mios e re­co­ñe­ce­men­tos. En­tre eles, Pre­mio Na­cio­nal de Co­mer­cio na mo­da­li­da­de de Con­ce­llo, Pre­mio ORO Ca­te­go­ría In­ter­na­cio­nal dos Pre­mios á Xes­tión de Go­ber­nos Sec­cio­na­les e o Pre­mio Boas Prác­ti­cas FE­DER

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.